Christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming?!

18 juni 2020
Hoe vorm ik mijn kinderen tot christelijke burgers? Wat kan ik eraan doen dat de kinderen de Bijbelse normen en waarden verinnerlijken? Zodat ze deze niet alleen in praktijk brengen op school of binnen de eigen gemeenschap, maar ook buiten mijn/ons zicht? Wat betekent dit voor mijn rol als identificatiefiguur? Welke handvatten zijn er, zeker nu er een wetsvoorstel Burgerschap ligt, wat lijkt te schuren met de vrijheid van onderwijs. Christelijk onderwijs is toch (burgerschaps)vorming?!

(Burgerschaps)vorming, hoe doe ik dat?

Je kent dat wel, zolang de kinderen in beeld zijn, gedragen ze zich keurig. Hoe komt het dat dit gedrag anders lijkt als ze niet ‘meer onder ogen’ zijn? Wat kunnen we hier als team in betekenen? Welke mogelijkheden heb ik als leerkracht? En hoe verbinden we dat optimaal aan de grondslag van de school en de persoonlijke levensovertuiging? Op welke wijze kunnen we samen (burgerschaps)vorming geven op grond van de Bijbel en passend binnen de mogelijkheden van het wetsvoorstel? En als het schuurt, en dat zal het doen, wat betekent dit en hoe gaan we hiermee om?

Een teambreed proces

Vorming is een proces van de hele school, zowel leerkrachten als leerlingen, samen met ouders en bij voorkeur met kerken en andere betrokkenen. Vorming vraagt om bezinning, verdieping, doordenking, visie-vorming, vertaalslag naar de praktijk, inzetten van didactische werkvormen, inoefenen, bijschaven etc. Een schoolloopbaan proces wat – in afhankelijk van Gods zegen – alleen kans van slagen heeft als het in gezamenlijkheid gebeurt op grond van Gods Woord en onze belijdenis en daarop gebaseerde visie en handreikingen.

Vanuit visie

Als KOC Diensten denken we graag met u mee hoe u als (deel)team ‘christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming’ gestalte kunt geven. Daarbij betrekken we graag een visie op Burgerschap in verband met het wetsvoorstel en de impact op ons onderwijs. Deze visie is in ontwikkeling en we deze vooral baseren op Gods Woord, onze belijdenis, de kerkvaders, reformatoren, Groen van Prinsterer en ds. G.H. Kersten.

Lees ook

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 april 2021

Tijd voor focus

Onderwijs geven is boeiend en vermoeiend. Het boeiende zit ‘m in met kinderen omgaan en voor hen van betekenis mogen zijn, vooral vanuit Gods Woord en wat dit betekent voor hen en hun vorming. Vermoeiend zijn de vele verantwoordelijkheden die op schouders van onderwijzers worden gelegd. Om goed onderwijs te kunnen geven, is focus nodig!

Lees verder
06 april 2021

VBSO organiseert mediatraining voor kerken en scholen

Lees verder