Advisering klachtrecht

KOC Diensten hecht veel waarde aan liefde en respect voor de naaste. Dit past bij onze identiteit. De praktijk blijkt soms weerbarstig. Hebt u te maken met ontevreden ouders of ontevreden personeel?

Alle leden van de VBSO zijn aangesloten bij de Klachtenregeling VBSO Primair en Voortgezet onderwijs. Deze klachtenregeling geeft aan dat u elke klacht eerst moet bespreken met de betrokkene. In de meeste gevallen worden klachten via onderling overleg opgelost.

Soms lukt dat niet. Dan moet de klager naar de directie, de contactpersoon of de vertrouwenspersoon van de school.

In bepaalde gevallen leidt ook dat niet tot een oplossing. Dan bestaat er een proceduremogelijkheid bij de Klachtencommissie van de VBSO. Meer informatie over deze commissie vindt u op de website van de VBSO.

KOC Diensten geeft advies aan schoolbesturen en schooldirecteuren op de volgende terreinen:

  • te volgen procedure bij klachten;
  • implementatie klachtenregeling binnen de school;
  • klachten met een juridisch vraagstuk als onderdeel van het geschil.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder