Begeleiding bij de invoering van uw nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg wordt door Driestar Educatief en KOC Diensten de methode Wereld in Getallen 5 wellicht aangepast voor reformatorische scholen.  Als zestig scholen belangstelling hebben kan dit project doorgaan. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is  van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

De volgende stappen van belang.

  1. Bewustwording van eigen visie op (reken)onderwijs
  2. Selecteren en wegen van criteria
  3. Onderbouwing van de keuze voor Wereld in Getallen
  4. Didactische keuzes binnen de methode op basis van de criteria.
  5. Invoeringstraject ontwerpen en uitvoeren
Het is niet nodig dat alle collega’s bij elke stap aanwezig zijn. Het hele keuzeproces vraagt een tijdsinvestering en ook de nodige expertise. Geadviseerd wordt om bij de start van dit proces daarom een werkgroep samen te stellen die de invoering van begin tot eind begeleidt. De werkgroep bestaat idealiter uit een vertegenwoordiger van onder,- midden- en bovenbouw en in ieder geval de interne rekenexpert. Het kan nuttig zijn om van tijd tot tijd uw onderwijsadviseur te raadplegen of uit te nodigen. KOC Diensten biedt in iedere fase van het proces de gewenste ondersteuning. We geven hier een toelichting op de te volgen stappen.

1. Bewustwording van eigen visie op (reken)onderwijs

De implementatie van een nieuwe methode staat niet op zichzelf. De methode zal moeten aansluiten bij de visie van de school en moeten passen binnen het onderwijsconcept. Het handelen van de leerkracht dient in overeenstemming te zijn met onderliggende overtuigingen die hun bron vinden in de (gezamenlijke) identiteit. Wanneer er een discrepantie is tussen de werkwijze die de methode vraagt en de zienswijze van de man/vrouw voor de klas, ontstaan er vroeg of laat problemen. WIG-5 is een methode die verschillende didactische keuzes toelaat. Om die keuzes te kunnen maken, is het van belang dat er consensus is over de schooleigen visie. Bewustwording van de visie op (reken)onderwijs is meer dan een studiemiddag met visionaire vergezichten die slechts leidt tot prachtige volzinnen. Het is de kunst om op een praktijkgerichte manier met het team na te denken over het ‘why’  van het onderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van de school, de populatie en de identiteit. Zo’n bijeenkomst kan de werkgroep zelf organiseren, en/of daarvoor uw onderwijsadviseur uitnodigen.

2. Selecteren en wegen van criteria voor het maken van een keuze

Het maken en wegen van een lijst met criteria hangt nauw samen met de bewustwording van de eigen visie op (reken)onderwijs. In een wat langer dagdeel kan dit ook samen genomen worden. Een idee kan ook zijn om fase 1 met het hele team te doen en voor fase 2 de werkgroep mandaat geven om een voorstel te maken. KOC Diensten kan u helpen aan een lijst van criteria. Die criteria dienen echter door het team of de werkgroep nog gewogen te worden. Wat vinden we zwaarwegend, wat vinden we minder belangrijk, en waar is (nog) discussie over? En welke criteria willen we nog toevoegen?

3. Onderbouwing van de keuze voor WIG-5

Als een school echt naar diepgang zoekt, is het goed om te begrijpen waarom de school met De Wereld in Getallen gaat werken, en wat de plaats is van deze methode tussen andere aanbieders. De grens tussen methodes en platforms loopt tegenwoordig behoorlijk in elkaar over. De meeste rekenmethodes worden ondersteund met een digitaal en adaptief systeem. De digitale verwerkingsoftware is vaak ook gebaseerd op doordachte intelligente leerlijnen en soms verrijkt met aanwijzingen voor instructie. Voor de werkgroep kan het een aardige exercitie zijn om met andere bestaande methodes oppervlakkig kennis te maken en de belangrijkste verschillen ten opzichte van De Wereld in Getallen te weten. Het weten en benoemen van de sterke punten van WIG-5 ten opzichte van andere opties is alvast een pre bij de invoering. Dit onderdeel is natuurlijk optioneel en niet nodig voor schoolteams waar de keuze voor WIG-5 meer vanzelfsprekend is.

4. Didactische keuzes binnen de methode op basis van de criteria.

Met behulp van de vastgestelde criteria wordt er door de werkgroep gekeken in hoeverre WIG-5 aan de wensen van de school kan voldoen. Blijven we op papier werken, of meer digitaal, of hybride? Werken we klassikaal, in niveaugroepen of met meer individuele leerlijnen. Met WiG-5 is het allemaal mogelijk, maar als team maak je een keuze. Deze keuze kan de komende jaren nog wel aangepast worden, maar bepaald voor nu voor een deel de inhoud van de nascholing bij de invoering. Het gesprek over de criteria en de didactische keuzes kan aan de oppervlakte blijven en de invoering kan dan snel gaan. Maar het kan ook complexer liggen, zeker als keuzes gemaakt worden voor een vernieuwende didactische aanpak, meer of andere inzet van ICT of misschien zelfs het aanpassen van het schoolconcept. Voorafgaand aan de invoering kunnen diverse praktische vragen en afwegingen aan de orde komen. Welke materialen hebben we nodig? Wat willen we wel en niet afnemen en welke licenties hebben we nodig? Als er gekozen wordt voor een intensiever ICT-gebruik, kan het nodig zijn om nog van alles te regelen. Beschikt de school dan over voldoende en courante devices? Beschikken de leerkrachten over voldoende digitale vaardigheden?

5. Invoeringstraject ontwerpen en uitvoeren

Tenslotte is het zaak om de nascholing goed te regelen. Allereerst de materiële en voorwaardelijke zaken. Zorg dat al het materiaal compleet en op tijd binnen is en dat de software werkt. Geadviseerd wordt om dan direct met de methode te gaan werken zoals deze bedoeld is. Zo ontdek je in de praktijk wat werkt en wat nog vragen oproept. Na een week of drie/vier wordt een nascholingsmoment gepland o.l.v. een rekenexpert. Deze trainer  is op de hoogte van de visie van de school en weet welke didactische keuzes de school maakt binnen de methode. We leveren daarbij maatwerk en sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte van de school. Zo helpen we de school om het onderwijs zo vorm te geven dat kinderen groeien in hun (reken)ontwikkeling, leerkrachten genieten van hun vak en de methode tot zijn recht komt.

Informatie

De vier bekendste rekenmethodes van dit moment zijn: Verder is er onder andere de volgende (adaptieve) verwerkingssoftware beschikbaar:
Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In de cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je het inzicht in de leesvoorwaarden, het eerder en beter signaleren van risicoleerlingen. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie.

Lees verder