Invoering Taal actief

U neemt de nieuwe methode Taal actief in gebruik. KOC Diensten geeft de leerkrachten inzicht in een goed gebruik van de methode. De begeleiding zorgt voor een snelle start, een soepele invoering en goede resultaten.

De invoering van een nieuwe taalmethode, zoals Taal actief vraagt inzet van leerkrachten. In korte tijd maakt u zich een nieuwe didactische structuur eigen. Deskundige begeleiding door een methodekenner zorgt voor een soepele overgang. Leerkrachten zijn sneller wegwijs in de methode. Zo komen de resultaten niet onder druk te staan. De begeleiding kan de vorm krijgen van één studiemiddag. U kunt ook kiezen voor begeleiding in de vorm van meerdere bijeenkomsten. Per bijeenkomst behandelen we dan een van de domeinen spelling, woordenschat, taalbeschouwing of stellen.

Doelen

 • De leerkrachten zijn toegerust voor het werken met Taal actief.
 • De leerkrachten krijgen antwoord op vragen die vanuit de lespraktijk zijn opgekomen.
 • De leerkrachten zijn competent om de lessen te geven volgens de principes van het directe-instructiemodel. Daarbij kunnen ze domeinspecifieke didaktiek toepassen.
 • De leerkrachten kunnen de differentiatiemogelijkheden van de methode toepassen. Ze kunnen ook het Plusboek effectief inzetten.
 • De leerkrachten zijn toegerust om voor de verschillende domeinen de leerlingvorderingen bij te houden. Dit geldt ook voor spreken, luisteren en schrijven.

Inhoud

Meestal vindt de nascholing plaats als de leerkrachten enkele weken met de methode werken. Vooraf inventariseren we welke vragen er leven. Afhankelijk van deze vragen diepen we de deelonderwerpen meer of minder uit. De deelonderwerpen zijn:
 • Taal actief in het kort (uitgangspunten van deze methode);
 • Materialen (uitleg over de beschikbare materialen);
 • structuur en organisatie (uitleg over de structuur en opbouw van een schooljaar en een thema);
 • starten met Taal actief (stapsgewijs door een thema);
 • woordenschat extra (uitleg over dit programma);
 • plusboek (uitleg over het programma voor de 25% best scorende leerlingen);
 • afronding met een terug- en vooruitblik (terugkijken op deze invoeringsbijeenkomst en wenselijkheid en mogelijke inhoud van een volgende bijeenkomst bespreken).
Eventueel gaan we dieper in op domeinspecifieke didaktiek van de onderdelen:
 • woordenschat;
 • taal verkennen;
 • spreken en luisteren;
 • schrijven;
 • spelling.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder