Ontwikkeling Schoolplan 2019-2023

U staat voor de uitdaging om eind schooljaar 2018-2019 het schoolplan voor de periode 2019-2023 klaar te hebben. Een schoolplan opstellen doe je samen met het team. Het proces  om te komen tot het schoolplan is minstens even belangrijk als het product zelf. Wij ondersteunen u daarbij graag.

1. Het proces om te komen tot het schoolplan

Binnen het proces om te komen tot een nieuw schoolplan onderscheiden we de volgende fasen:

Dataverzameling

Binnen de organisatie verzamelt en ordent u de al aanwezige relevante data. Denk daarbij aan: tevredenheid van ouders, personeel, bestuur enz. financiële gegevens, leerlingenprognoses en kengetallen Passend Onderwijs. De bronnen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn:  vragenlijsten, interviews, financiële rapportages, of rapportages n.a.v. een inspectiebezoek of een audit. Veel informatie is binnen de schoolorganisatie al beschikbaar.

Binnen de fase van dataverzameling kan ook een sterkte- en zwakte analyse (SWOT) ingevuld worden. De scholen die aangesloten zijn bij Berséba kunnen daarbij gebruik maken van de sterkte- en zwakte analyse (SWOT deel A en SWOT deel B) die ze hebben ontvangen via een e-mail en brief van Berséba. Bij het invullen van deze sterkte- en zwakte analyse zijn directie, teamleider(s), intern begeleiders, leerkrachten (en gedeeltelijk ook bestuurders en toezichthouders) betrokken.

Visie en strategie van bestuur en toezicht

Vervolgens organiseert u een sessie met bestuurders en toezichthouders om het strategisch beleid te (her)formuleren en de koers van de school op hoofdlijnen te bepalen.

De uitkomsten van de analyse van de data en relevante actuele ontwikkelingen worden besproken en enkele thema’s worden uitgediept. Zie bijgaande handreiking voor een overzicht met relevante thema’s.

De kernvraag is: Welke opvallende zaken, trends of aandachtspunten haalt u uit de verzamelde data en hoe verhouden die zich tot de visie? En wat betekent dat, samen met de relevante actuele ontwikkelingen, voor het strategisch beleid voor de komende jaren?

Formuleren van ambities met het team

De uitkomsten van de analyse van de verzamelde data, relevante actuele ontwikkelingen (zie document thema’s) en de binnen het bestuur vastgestelde strategische koers worden binnen het team besproken. Daar waar de strategische koers de dagelijkse schoolpraktijk raakt, worden door het team gezamenlijke ambities geformuleerd.

U kunt dit deel van het proces (dit teamgesprek) ook laten samenvallen met het gesprek dat binnen het team gevoerd moet worden over de voor Berseba ingevulde sterkte- en zwakte analyse.  Het samenwerkingsverband Berséba heeft u voor dit laatste een specifiek aanbod. De regiomanager van Berséba kan u hierover nader informeren.

Uitwerking en concretisering van de ambities

De ambities die nu als focus een plaats moeten krijgen in het schoolplan, worden samen met het team concreter uitgewerkt tot op handelingsniveau. Er worden concrete activiteiten en meetbare doelen geformuleerd. Het wordt duidelijk hoe, wie, wat en wanneer. De collega’s die komende vier jaar het schoolplan werkelijkheid gaan maken, moeten het als  het ware voor zich zien.

Opstellen van het schoolplan

Hoe de school uiteindelijk het schoolplan gaat opstellen is aan de school zelf. U kunt gebruik maken van het instrument mijnschoolplan.nl, maar ook naar eigen inzicht een schoolplan opstellen. Het kan een idee zijn om een publieksvriendelijke versie te maken voor ouders en leerkrachten. Een visuele weergave kan helpend zijn voor het ‘levend houden’ van het schoolplan voor de komende vier jaar.

Uitvoeren, volgen en borgen

Als het schoolplan als product klaar is, begint het proces van uitvoering. Dit proces wordt voortdurend ondersteund door geplande (tussen)evaluaties van de jaarplannen, overleggen binnen het team, verantwoording aan bestuur en toezicht en voortdurend actueel houden van de meerjarenplanning en het SOP. In deze fase moet blijken of het eigenaarschap van het schoolplan daadwerkelijk bij de school ligt.

2. Ondersteuning vanuit KOC Diensten en VBSO

Format en voorbeeldteksten voor het schoolplan

Vanuit KOC Diensten en VBSO zullen we weer zorgen voor een format voor een schoolplan, met daarin diverse voorbeeldteksten. Het is de bedoeling er voor te zorgen dat de teksten die we aanleveren ook geïntegreerd kunnen worden in het instrument mijnschoolplan.nl.

Waar u ons voor kunt vragen

  1. het coördineren  van het totale schoolplantraject;
  2. het op de achtergrond ‘meekijken’ in het schoolplantraject (meekijken, meelezen, meedenken, feedback geven);
  3. analyse van data (o.a. de duiding van de ingevulde sterkte- en zwakte analyse);
  4. het gesprek met het bestuur over de strategische koers;
  5. het ambitiegesprek met het team;
  6. het concretiseren van de ambities en het omzetten daarvan in meerjarenbeleid;
  7. het opstellen van het schoolplan.

Onderwerpen en thema’s

Op diverse thema’s kunnen we met bestuur, directie en team in gesprek. Te denken valt onder andere aan: Het nieuwe inspectietoezicht, veiligheidsbeleid, AVG, zorgstructuur, kwaliteitsbeleid, sociale veiligheid, analyse van de leerlingresultaten, Bestuur en toezicht, doorwerking van de identiteit, verantwoordingsrapportages, medezeggenschap, organisatie en schoolcultuur en werkdrukverlichting. Zie onze website voor ons volledige dienstenaanbod.

Audit

Sommige scholen kiezen er voor om via een externe integrale audit zicht te krijgen op de eigen kwaliteit. Deze audit kan dienen als een nulmeting aan het begin van een nieuwe schoolplanperiode en maakt ‘scherp’ waar de ontwikkelpunten voor de school liggen.  De audit is gericht op de standaarden van de inspectie, een deel daarvan, of op een ander schoolspecifiek onderwerp. Neem vrijblijvend contact op met dhr. L.G. (Leon) Bolier MLE voor meer informatie. (zie de contactgegevens rechts bovenaan op deze pagina)

Maatwerk

U bepaalt zelf welke van de bovenstaande stappen in het proces u wilt maken en bij welke stappen u ondersteuning wenst. Wij gaan graag met u in gesprek om een maatwerktraject af te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder
01 mei 2019

Implementatie TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We helpen u om de methode in de vingers te krijgen.

Lees verder