Eén coronajaar, twee schoolsluitingen, en nu?

16 maart 2021
Een jaar geleden ging ons land op slot vanwege corona. Inmiddels liggen er al twee schoolsluitingen achter ons. De zorgen over bijvoorbeeld leerachterstanden nemen toe. De vraag dringt zich op: Wat hebben we na een jaar corona geleerd? En wat betekent dit voor de toekomst?

Nu er langere tijd ervaring is opgedaan met thuisonderwijs, beseffen we nog meer dat gezin en school elkaar nodig hebben ten goede voor de kinderen. En dat goed onderwijs ertoe doet!

Goed onderwijs

Wat bedoelen we met goed onderwijs? Onderwijs op grond van Gods Woord en onze belijdenis, waarbij er eenheid en een goede band is tussen school, gezin en kerk. Het kind floreert bij wederzijdse betrokkenheid tussen school en thuis. In dit onderwijs is het streven om in optimale samenhang bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Vorming, veiligheid, welbevinden, groei en ontwikkeling, binnen de gemeenschap, zijn daarbij kernwoorden. Binnen dit onderwijs wordt het kind als mens gezien met gaven en beperkingen. Samen staan we als ouders, leerkrachten, orthopedagogen en hulpverleners om hen heen. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol en professie.

Goed onderwijs vraagt om blijvende bezinning en doordenking. Een basale vraag daarbij is: Hoe kunnen we het onderwijs, op basis van onze grondslag, zó inrichten dat onze kinderen kunnen participeren in de (seculiere) samenleving van morgen?

Ontwikkelingen

Er zijn ontwikkelingen die deze vraag onder druk zetten. Dat onderstreept de urgentie. Zo wordt de ruimte voor identiteitsgebonden onderwijs steeds minder. De mainstream in onze samenleving is maximale (individuele) vrijheid en zelfontplooiing, maar geen ruimte om Bijbelse opvattingen aan de kinderen mee te geven.

Een andere ontwikkeling is het streven om onderwijsvraagstukken zoveel mogelijk in de regio op te lossen. Daarbij zijn denominaties van ondergeschikt belang. Maar als het dagelijks werk in het onderwijs onze aandacht vraagt en we een meer pragmatische insteek kiezen bij deze vraagstukken, dan gaat dit ten koste van het goede onderwijs dat wij voor ogen hebben.

Mogelijkheden

Naast genoemde ontwikkelingen zijn er juist nú mogelijkheden om samen alle focus op goed onderwijs te hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft enkele weken goed nieuws laten horen. Er komen miljarden euro’s beschikbaar voor het onderwijs. Er wordt een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet, om de mogelijke hiaten die in het afgelopen jaar zijn ontstaan, structureel weg te werken.

Een andere mogelijkheid is de vernieuwde Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs die sinds 1 januari jl. van kracht is. Het eerste principe van deze Code roept het bestuur op om zorg te dragen voor goed onderwijs aan alle kinderen.

Wat mij betreft komen deze ontwikkelingen en mogelijkheden samen. De tijd is er rijp voor. De urgentie is evident, de middelen komen beschikbaar.

Samen

Goed onderwijs, dat geef je sámen vorm. Vanuit een gezamenlijke visie, van toezichthouder tot leerkracht, uiteraard ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Zeker als er grote ontwikkelingen zijn, is het belangrijk de tijd te nemen om die te doordenken en met een goed plan te komen. Met het NPO zijn de middelen geen probleem, wel als ze ingezet worden zonder goede doordenking en een goed plan.

Zet bij de ontwikkeling de beschikbare competenties in, zowel in het proces van deze verandering als in de uitvoering. Doe dit samen. Een schaap met vijf poten lijkt aantrekkelijk, maar is een ongelukkig dier. Beter is een goed schaap met vier poten en een kudde die complementair is met elkaar.

Laten we er daarom samen voor zorgen dat onze leerkrachten zich volop bezig kunnen houden met de vorming en het onderwijs aan onze kinderen. Zet andere professionals in rond analyses, specifieke begeleiding, laagdrempelige en preventieve ondersteuning rondom gedrag en andere vraagstukken. Gun iedere leerkracht coaching om zich gesteund te weten in het waardevolle en verantwoordelijke werk en om te blijven ontwikkelen. Want kinderen, én dus ook onderwijs, blijven in beweging.

Daarom nú samen alle focus op goed onderwijs. Vanuit onze opdracht op grond van Schrift en belijdenis, ten goede van onze kinderen!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder