Eindejaarsboodschap KOC Diensten & VBSO

17 december 2021
We beleven een bijzondere tijd. Bijna aan het einde van 2021 moeten we dit opnieuw constateren. Veelzeggend en onzeker. Wat betekent dit voor ons? Hoe gaan we ermee om? In ’t algemeen lijkt in plaats van buigen onder de roepstem, de uitwerking tegenovergesteld. Geldt dat ook voor ons?

In de ontwikkelingen om ons heen zien we een rode draad. Wereldwijd lijkt vaccinatiedwang toe te nemen ten koste van de ruimte voor gewetensbezwaren. Scholen behouden ruimte voor een eigen identiteit, mits niet in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Opvoeding mag worden gegeven naar eigen overtuiging, als er maar niets wordt opgelegd. Zodra een absolute Waarheid van toepassing lijkt, ligt het onder het vergrootglas van politiek en media.

Guido de Brès

Waar lopen alle ontwikkelingen op uit? Wat betekent dit voor ons? Hoe zijn we eronder, hoe gaan we ermee om? Wat typeert onze basishouding? Gelatenheid, of juist strijdlustig, misschien wel polariserend? Of mogen we door genade verstaan én beoefenen wat Guido de Brès 460 jaar geleden schreef?

“En aangaande hetgeen Hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuselijk* (te nieuwsgierig) onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden.” (NGB art. 13)

Leerjongere

Veelzeggende woorden! Guido de Brès toont ons hier een houding die we van onszelf niet hebben. Dat deze woorden door Gods Geest aan onze harten geheiligd mogen worden en uit ons doen en laten mag blijken. In opvoeding en onderwijs zijn we veel bezig om een ander te vormen, onderwijzen en leren. Hoe staat het met ons leren? Zijn we een leerjongere, een discipel, van de grote Leermeester?

We mogen met de Kerstdagen opnieuw Christus’ komst in het vlees herdenken. Hij is gezalfd tot Profeet en Leraar, Priester en Koning. Voor wie is Hij gekomen? Voor dwaze, verloren zondaren, die voor God belijden alles te hebben verzondigd en die niet zonder verzoening met God kunnen leven. Hij is gekomen om vijanden tot onderdanen te maken en als Koning te regeren. Wie is onze leermeester? Wie dienen wij? Het is onze hartelijke wens dat de Heere door Zijn Geest onder onze kinderen, leerlingen, opvoeders en onderwijzers Zijn Koninkrijk uit wil breiden en er veel discipelen deze Leermeester mogen (gaan) volgen.

Dankwoord

Nu we bijna aan het einde van 2021 zijn, wil ik iedereen namens KOC Diensten, KOC Visie en de VBSO hartelijk dank zeggen voor de betrokkenheid, goede contacten, samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

Ondanks dat het jaar 2021 opnieuw zo anders is gegaan dan we gewend zijn, hebben we in goede samenwerking geprobeerd om, binnen de gegeven omstandigheden, onze klanten en cliënten van dienst te zijn. Dat geldt op en voor de scholen en in en voor de gezinnen. Vanuit onze bedoeling: dienstbaar aan school en gezin, dienstbaar aan onderwijs en opvoeding.

Bovenal zijn we de Heere erkentelijk dat Hij, ondanks onze tekortkomingen, het nodige heeft geschonken. En ook voor de mogelijkheden dat we opvoeding en onderwijs vorm kunnen geven zoals de Bijbel dat van ons vraagt. Dat is een groot voorrecht, en niet vanzelfsprekend.

We blijven u ook in 2022 graag van dienst, zo de Heere wil en wij leven, in opzien tot Hem en in afhankelijkheid van Zijn zegen. We willen onze dienstverlening blijven verzorgen vanuit identiteit en met kwaliteit.

We wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Raad van Toezicht, managementteam en medewerkers van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 juni 2022

VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel van de PvdA om artikel 23 van de Grondwet te herzien. Dat gaat vooral om het invoeren van de acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs. De Raad van State adviseert hiervan af te zien. “Een steun in de rug”, reageren VBSO en VGS.

Lees verder
15 juni 2022

Lezing KLS | Geestelijk leidinggeven aan kinderen

Lees verder