Eisen en ruimte van het ontwikkelingsperspectief (OPP)

2 juli 2021
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is het ontwikkelingsperspectief (OPP) niet meer weg te denken. Gelukkig komt er steeds meer duidelijkheid over de eisen die daaraan te stellen zijn en de ruimte die er voor scholen is.

In dat verband enkele aandachtspunten uit de recente adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).

Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning van de school overstijgt. In het speciaal (basis)onderwijs wordt voor alle leerlingen een OPP gemaakt, maar ook daar geldt dat hierin alleen begeleidingsvormen worden omschreven die niet in het reguliere programma worden geboden.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) moet benoemd zijn welke vormen van ondersteuning binnen de basisondersteuning vallen en welke vormen van extra ondersteuning er op school mogelijk zijn. Extra ondersteuning gebeurt vaak met behulp van extern begeleiders (bijvoorbeeld van het samenwerkingsverband). Daarbij geldt dat de ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid in principe binnen de basisondersteuning van een school valt (voor deze kinderen is dus geen OPP nodig), tenzij er voor een betrokken kind meer nodig is dan standaard op deze terreinen.

Een OPP is nodig als:

  • de basisondersteuning voor een kind niet voldoet en extra ondersteuning nodig is;
  • einddoelen moeten worden bijgesteld ten opzichte van de standaard kerndoelen;
  • afwijkingen van de onderwijstijd nodig zijn.

Het OPP bevat in elk geval de bevorderende en belemmerende factoren, een uitstroomperspectief met onderbouwing, en een handelingsplan. Ook eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma en toetsing, vervangende einddoelen en afwijkingen van onderwijstijd moeten worden opgenomen, wanneer van toepassing.

Het OPP moet een “cyclisch” document zijn. Met regelmaat moet het worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in overleg met de ouders.

Bij de vaststelling van het OPP moet “op overeenstemming gericht overleg” plaatsvinden met de ouders. Als dat onverhoopt moeizaam gaat, mogen van school wel redelijke inspanningen worden verwacht, maar als het desondanks onmogelijk blijkt om overeenstemming te bereiken dan is school genoodzaakt het OPP eenzijdig vast te stellen. Van ouders mag ook verlangd worden dat zij zoveel mogelijk meewerken aan het verstrekken van de informatie, en het uitvoeren van onderzoeken wanneer school dit redelijkerwijs nodig acht.

Nadat school heeft geconcludeerd dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft (boven de basisondersteuning) moet in beginsel binnen 6 weken het OPP worden opgesteld.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder