Hoe kerkenraad en school in verbinding blijven #WvhO

7 oktober 2021
De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenheid zo belangrijk is. In deze blog schrijft ambtsdrager en schoolbestuurder Deurloo uit Bruinisse over de relatie tussen kerkenraad en scholen. Hoe blijf je als kerkenraad betrokken bij het onderwijs op de basisschool?

Sinds 1985 mag ik betrokken zijn bij de Ds. Pieter van Dijkeschool te Bruinisse. Eerst bij de oprichting, toen als secretaris tot 2005. Daarna ben ik in 2008 als kerkenraadslid opnieuw in het bestuur gekomen. Sinds enkele jaren mag ik voorzitter zijn van het toezichthoudend bestuur.

De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse. Het is een groot voorrecht om een “eigen school” te hebben. Dan kan gedaan worden (hoewel met gebrek en tekort) wat verwoord is in de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 103: “Wat gebiedt God in het vierde gebod? Allereerst dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden.”

De kerk heeft een grote verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan de kinderen van de gemeente. Eenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid van gezin, kerk en school dienen op het hart gebonden te zijn. De betrokkenheid van de kerkenraad dient te blijken door wekelijks in het openbare gebed het basis- en voortgezet onderwijs en in het bijzonder het Bijbelonderwijs op te dragen en een zegen te vragen voor de kinderen, hun ouders, leerkrachten, de leiding en allen die bij de school betrokken zijn. Eén keer per maand wordt de schoolweek door een ambtsdrager afgesloten met een vertelling en gebed. Wat is het dan fijn om met alle kinderen en leerkrachten even samen te zijn.

De betrokkenheid door ambtsdragers kan verder vorm gegeven worden door goed vertegenwoordigd te zijn bij de opening van het schooljaar, de ouderavond, afscheidsavond van groep 8 en de kerstavond. Er wordt met gebed geopend, een korte meditatie gehouden en later afgesloten met dankgebed. Twee keer per jaar is er een schoolbezoek waarbij ’s morgens enkele lessen worden bijgewoond, bijvoorbeeld de Bijbelvertelling en rekenles. Na afloop is er tijd om de ervaringen met de leerkracht in alle openheid te delen.

Er zijn situaties waarin een kerkelijke gemeente te klein is om een “eigen school” te hebben. Vaak is er dan wel samenwerking mogelijk met andere kerkverbanden. Ook dan kan het onderwijs een warme plek hebben in de gemeente. Door het onderwijs op te dragen in de wekelijkse gebeden. Als Gods Woord het enige richtsnoer voor gezin, kerk en school is (en dat moet het ook zijn) dan zal er verbondenheid zijn met de school, de kinderen en de ouders.

Deze bijdrage is geschreven door de heer A.J. Deurloo, ambtsdrager en schoolbestuurder in Bruinisse.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerlijn voor burgerschap. Medio D.V. april 2022 zal deze gereed zijn. Wat kunt u verwachten?

Lees verder
17 januari 2022

Onderwijsmiddagen 2022: wat kun je verwachten?

Op de woensdagen D.V. 6 april (Barneveld), 13 april (Gouda) en 20 april ('s Gravenpolder) organiseren we onze jaarlijkse onderwijsmiddagen voor leerkrachten. Ben jij er ook bij?

Lees verder