Aanpassingen inspectietoezicht in 2021

17 december 2020
Vanwege de coronacrisis heeft de inspectie de wijze van toezicht houden aangepast. Het uitgangspunt is nu ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Op basis van nieuwe maatregelen en/of versoepelingen past de inspectie haar werkwijze indien nodig verder aan.

Toezicht in coronatijd

Op de scholen worden tot aan D.V. de zomervakantie voornamelijk korte thematische onderzoeken gedaan. Besturen worden alleen bezocht met een regulier vierjaarlijks onderzoek als er door de onderwijsinspectie risico’s gezien worden. Dit wordt in die gevallen afgestemd met deze besturen. Daarnaast worden er compacte vierjaarlijkse onderzoeken op afstand gedaan. Dit zijn beperkte onderzoeken, wat bijdraagt aan vermindering van de toezichtlast. Inspecteurs hebben de ruimte om in specifieke knellende situaties de planning aan te passen.

Peilingsonderzoek burgerschapsonderwijs

De inspectie wil meer weten over burgerschapsonderwijs. Hoe ziet dat er in de praktijk uit, en wat weten leerlingen over burgerschap? In het voorjaar van 2021 wordt daarom – in opdracht van de inspectie – burgerschap in het speciaal (basis)onderwijs onderzocht. Dit peilingsonderzoek heeft tot doel het burgerschapsonderwijs in beeld te brengen en te laten zien over welke kennis en vaardigheden leerlingen beschikken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, GION van de Rijksuniversiteit Groningen, het Cito en het Kohnstamm Instituut.
Voor de peiling is een representatieve steekproef van scholen getrokken. Als uw school behoort tot deze steekproef, dan ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op twee nader te bepalen dagdelen in de periode maart 2021 – juni 2021, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Burgerschapsonderwijs staat volgend jaar sowieso weer volop in de belangstelling van de onderwijsinspectie. Halverwege dat jaar zal namelijk – als de Eerste Kamer er ook mee instemt – de nieuwe burgerschapswet van kracht worden. Diverse organisaties uit het onderwijsveld praten met de Onderwijsinspectie over hoe zij haar toezicht op het burgerschapsonderwijs precies gaat vormgeven. De Tweede Kamer heeft daarop via een motie van CDA en ChristenUnie aangedrongen. Dat gesprek wordt onder meer gevoerd in het kader van de nieuwe onderzoekskaders waarmee de inspectie vanaf augustus 2021 gaat werken. De VBSO heeft eind oktober samen met de VGS gereageerd op de concept-onderzoekskaders. Tijdens het ringenoverleg met de inspectie op 3 februari staan de kaders opnieuw op de agenda.

Themaonderzoek ‘Analyse van de ontwikkeling van leerlingen en het afstemmen van onderwijs’

Bij dit nieuwe themaonderzoek onderzoekt de inspectie vanaf februari 2021 de wijze waarop scholen informatie over de ontwikkeling van leerlingen bij taal en rekenen analyseren. De inspectie gaat dan na hoe de scholen interventies bepalen en hoe zij deze uitvoeren in de klas, ook met het oog op mogelijke achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van corona. Tijdens het onderzoek brengt de inspectie de rol van de leraar in kaart en gaan ze met schoolleiding en leraren in gesprek over de stappen die ze volgen in de cyclus van evalueren, analyseren en afstemmen. Het gaat daarbij over de klas als geheel en specifiek over leerlingen die hulp of extra ondersteuning nodig hebben.
Het onderzoek is uitgewerkt als onderzoek op afstand, maar als de ontwikkelingen rondom het coronavirus het toelaten zal dit aangevuld worden met een verdieping in de vorm van fysieke schoolbezoeken.

Lees ook: VBSO ondersteunt scholen in uitvoering burgerschapsopdracht

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2020

Christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming?!

Hoe vorm ik mijn kinderen tot christelijke burgers? Wat kan ik eraan doen dat de kinderen de Bijbelse normen en waarden verinnerlijken? Zodat ze deze niet alleen in praktijk brengen op school of binnen de eigen gemeenschap, maar ook buiten mijn/ons zicht? Wat betekent dit voor mijn rol als identificatiefiguur? Welke handvatten zijn er, zeker nu er een wetsvoorstel Burgerschap ligt, wat lijkt te schuren met de vrijheid van onderwijs. Christelijk onderwijs is toch (burgerschaps)vorming?!

Lees verder
02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

Lees verder