Interview GezinsGids: eenheid in kerk, school en gezin

17 november 2020
In een interview met het magazine GezinsGids spreken Arno Bronkhorst (bestuurder Ds. G.H. Kerstencentrum) en Anne van Berkum (manager Jeugd en gezin van KOC Diensten) over eenheid in kerk, school en gezin. „Het mooie van onze dienstverlening is dat we onderwijs en gezin beide ondersteunen. Het kind en de ouders ervaren die eenheid en daardoor ook veiligheid.” Lees hieronder het hele interview.

Ook onder ons merk je dat identiteitsgebonden onderwijs en hulpverlening meer een vanzelfsprekendheid is geworden dan dat het gezien wordt als een voorrecht.” stelt Arno Bronkhorst van KOC Diensten, dat uitgaat van Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en nauw verbonden is met de besturenorganisatie VBSO. „We moeten blijven bedenken dat dit een groot goed is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Aan de eigen identiteit hebben we te werken. Dat vraagt welbewuste keuzes.”

Voor iedereen die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag biedt KOC Diensten ondersteuning. Ook aan ouders en jongeren die dat in de thuissituatie nodig hebben. „Het is belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien met de gedeelde waarden en normen, zoals de Bijbel die ons voorhoudt. Een boompje moet eerst goed geworteld zijn, wil het een storm kunnen verdragen.”

Identificatie

Opvoeders zijn identificatiefiguren. Daarop wil de organisatie de nadruk leggen. Bronkhorst: „Kinderen moeten zich kunnen spiegelen aan de opvoeder. Al leeft die opvoeder zelf ook in een gebroken wereld en is daar onderdeel van. Daar moeten opvoeders en onderwijzers zich van bewust zijn. Het vraagt voortdurende bezinning, geworteld blijven en gevoed worden.

Daarbij is het belangrijk om naast het kind te staan en vandaaruit het gesprek aan te gaan. We zien dat kinderen al vroeg af kunnen haken van de identiteit die we vanuit het Gods Woord voorstaan.”

Labelen

Het KOC slaat een brug tussen zorg en onderwijs door in jeugdhulp te voorzien. Anne van Berkum: „Als er in de thuissituatie vragen, zorgen of problemen zijn waardoor het welbevinden in het geding is, probeert KOC Diensten er voor ouders en kind of gezin te zijn.

Het mooie van onze dienstverlening is, dat we zowel onderwijs als gezin ondersteunen. Het kind en de ouders ervaren die eenheid en daardoor ook veiligheid.”

Die veiligheid wordt versterkt door de identiteit van de organisatie. „Het is belangrijk dat de mensen die zich bij ons aanmelden, hiermee aansluiting ervaren en zich daardoor gesteund voelen. Dat ze merken dat ze te maken hebben met iemand met dezelfde waarden en normen.”

In een eerste gesprek van een hulpverleningstraject wordt bij het KOC niet met problemen begonnen, maar met het kijken naar wat wel goed gaat en kan. Ook wordt geprobeerd problemen in de kiem te smoren. „Als je een verstoorde ontwikkeling of een verminderd welbevinden bij een kind in een vroeg stadium kunt herstellen, kun je door zulke kortdurende hulp in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen.”

Daarvoor is een laagdrempelige samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs belangrijk, onderstreept Van Berkum. Zichtbaarheid is daarbij een sleutelwoord. „Als een jeugdhulpverlener wekelijks een paar uur per week op de school is, dan is dat een vertrouwd gezicht voor de school en de ouders.”

Nog liever zijn ze ontsporingen voor. „De belangrijkste uitdaging blijft: hoe kun je problemen voorkomen? Daarom bieden we preventieve opvoedingsondersteuning. Zoals bijvoorbeeld via de gesprekskringen.”

Professioneel

Daarmee is hun benadering anders dan gebruikelijk in het werkveld. „Wat opvalt is de neiging tot labelen. Natuurlijk moet gescreend worden, maar het is het wel belangrijk dat je kinderen als kinderen blijft zien,” stelt Van Berkum. „Dat je oog hebt voor wat ze nodig hebben, of ze nu een ‘label’ of rugzakje hebben of niet. Het labelen is een gevolg van de samenleving die we zelf hebben gecreëerd. We willen alles meten en weten. Geen label? Dan ook geen geld!”

Al hebben ze een andere insteek, professioneel zijn ze wel. Voor al de zaken die KOC biedt, heeft het zijn mensen: ambulant hulpverleners, orthopedagogen en (GZ-)psychologen. „Onze professionals werken volgens de beroepsrichtlijnen en hebben een passende registratie. Wel kan de diagnostiek, begeleiding en behandeling in de meeste gevallen pas geboden worden na goedkeuring van de burgerlijke gemeente. Onze jeugdhulpverleners proberen de goede verbinder te zijn tussen school, gezin, kerk en plaatselijke overheid.”

Opvoedingsdoel

Bij het KOC zetten ze opvoedingszaken graag in perspectief. Arno: „Het opvoedingsdoel is het opvoeden toti Godzaligheid en dienstbaarheid. Hierbij wordt vaak de formulering van Waterink gebruikt: ‘De vorming van de mens tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van God ontving te besteden tot Gods eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst’.

Hoeveel en welke gaven iemand ook krijgt, ze zullen dienstbaar moeten zijn aan dit doel. Het gaat ons ten diepste om dit in het oog te houden en daaraan te mogen bijdragen.”

Hoe zien ze dan het ‘kind van Waterink’ voor zich? Bronkhorst: „Als een kind dat zich geroepen weet om talenten te ontplooien zoals de Heere vraagt, ten dienste van de ander. Een kind, van wie het welbevinden op orde is, dat bepaalde waarden en normen heeft verinnerlijkt en dat een gezond zelfbewustzijn heeft. Een kind ook dat zich aanvaard voelt, ook al is dat in een gebroken wereld. Een kind dat harmonie ervaart bij degenen die hem bijstaan in de breder wordende schoolwereld van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Het voornaamste is dat het kind door genade mag weten als een verloren zondaar gered te zijn op grond van het werk van de Zaligmaker. Dat is tot Gods eer en tot zaligheid van het kind.

Het uitzien is dat de Heere ook in deze tijd goeddoet aan ‘Jeruzalem’, waarbij e straten van de stad vervuld worden met ‘knechtjes en meisjes, spelende op haar straten’.”

KOC heeft een breed scala aan diensten. Wat kunnen ze zoal betekenen?

Toerusting

KOC Diensten biedt leidinggevenden en leerkrachten identiteitstoerusting aan in de vorm van teambijeenkomsten. Ouders krijgen die toerusting tijdens door KOC Diensten verzorgde ouderavonden. Burgerschapsvorming, mediawijsheid en seksuele vorming zijn onderwerpen die daar aan de orde kunnen komen en voor kleinere doelgroepen thema’s als ADHD en autisme.

Ondersteuning

KOC is in staat om leerkrachten toe te rusten in het omgaan met allerlei hulpvragen van kinderen in hun groep. Een team(lid) dat behoefte heeft aan meer deskundigheid op bijvoorbeeld het gebied van begrijpend lezen, hoogbegaafdheid, hechting en dyslexie, zicht krijgen op eigen competenties of les geven aan kinderen met stressklachten kan bij KOC terecht.

Begeleiding

KOC heeft een breed aanbod op het gebied van jeugdhulp, zoals een oudercursus ADHD of autisme. Ook helpen ze ouders bij het vinden van een plekje voor hun kind in de gastopvang, bieden ze opvoedingsondersteuning en leren ze kinderen om te gaan met de gevolgen van echtscheiding en de verwerking ervan. Behalve het begeleiden van kinderen en hun ouders biedt KOC Diensten ook diagnostiek en behandeling. De begeleiding is gericht op kinderen en jongeren tot drieëntwintig jaar.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 maart 2021

Bevoegdheid gemeente rond seksuele diversiteit?

Gemeenten zien lhbti-acceptatie - ook op scholen - steeds vaker als een onderdeel van hun welzijnsbeleid en sociale veiligheidsbeleid. Maar welke bevoegdheid de gemeente daarvoor?

Lees verder
02 maart 2021

Behouden we de vrijheid van onderwijs? #verkiezingsblog

Lees verder