Kroon en Koning

6 april 2020
In deze tijd staat er, vanwege de enorme impact, wereldwijd één onderwerp centraal. De coronacrisis beheerst het dagelijks leven mondiaal en persoonlijk. Ander nieuws krijgt een plaats in de marge. Te midden van alles een vraag: wat is de les in deze tijd, waarbij het aan het einde van deze week Goede Vrijdag zal zijn en a.s. week Pasen?

Kroon en Koning

Kroon en koning staan deze weken centraal. Een doornenkroon en een bespotte Koning, wel te verstaan. Christus, Die tijdens Zijn omwandeling op aarde goed en goeddoende was, werd als Zoon van God niet verdragen. Wij hebben geen koning, dan de keizer. Weg met Deze! Door Pilatus en zijn knechten wordt Hij tot spotkoning gemaakt. Zijn kroon is gevlochten van takken van een doornstruik, stekend in Zijn hoofd. Zijn staf is een rietstok, als een teken van een zwak Koninkrijk.

Hoe bespot Hij ook is, hoe Zijn Koninkrijk leek ten onder te gaan, Hij heeft overwonnen en Zijn Koninkrijk is tot in eeuwigheid. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde en eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon.

Scherpe doornen en broze rietstokken zijn gevolgen van onze diepe val. Hoe heeft de zondeloze Koning de vloek gedragen om der zonden wil en op welke wijze heeft Hij de vloek weg willen dragen voor hen die koning-af zijn gemaakt, van wie de kroon is omgekeerd en die van harte belijden dat de kroon van ons hoofd is gevallen. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Wat krijgt deze bespotte Koning waarde, wat wordt het bitter dat Hij de doornenkroon heeft willen dragen, een rietstok in Zijn hand had, om ons te verlossen van de vloek en de eeuwige zegen te schenken. In Zijn dood ligt het leven. Zo moet de Koning eeuwig leven. Uw Koninkrijk kome.

Kroon en koning-af

Kroon en koning staan deze weken centraal. Het Latijnse woord voor kroon is ‘corona’, een virus dat al enkele maanden rondwaart en impact heeft op de wereld, ons werelddeel, ons land, onze scholen, gezinnen, kerken en ons persoonlijk leven. Alles staat onder beheersing van dit virus, de vele (ernstige) zieken (die we van harte sterkte en beterschap wensen) die er zijn en de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. Of we het erkennen of niet… wat worden we erbij bepaald dat wij geen koning zijn, maar koning-af. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt (…) ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Als we al dachten dat wij het voor het zeggen hebben, is er nu een aangrijpend bewijs dat er een hogere Macht regeert, de Koning der koningen. Onze denkbeeldige scepter blijkt minder dan een rietstok. God, de HEERE regeert. Hij toont Zijn grootheid en alle volken zijn als niet bij Hem geacht. Zijn roepstem klinkt: Buigt u dan in het stof, en verheft met lof ’t heilig Opperwezen; wilt Het eeuwig vrezen.

Kroon, koning-af en Koning

Kroon en koning staan deze weken centraal. De Koning der Joden hing als een ontkroonde Koning naakt aan het kruis, veracht, bespot, gesmaad, dragend de vloek, uitgebannen van de aarde. Door een moordenaar, die door genade koning-af werd aan het kruis, erkend en aangeprezen als de Koning met de smeekbede: Heere, gedenk mijner! Deze bede is onmisbaar voor ziel en lichaam. Hoe is hij verhoord door de eeuwige Koning, eeuwig met Hem in Zijn Koninkrijk. Wat genade vermag, wat geloof belijdt, wat de Kerk uit vrije gunst ontvangt. Zo moet de Koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor Hem neer. Wij ook? Goede en gezegende dagen toegewenst, bij leven en welzijn.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder