Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel

13 november 2019
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop er rekening gehouden wordt met de leerlingenpopulatie (de schoolweging).

Bij de beoordeling van de eindopbrengsten (eindtoets groep 8) zal gekeken worden naar de resultaten van de afgelopen drie schooljaren samen. Uitgangspunt daarbij is dat de resultaten van álle leerlingen meetellen. Alleen de resultaten van leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden mogen buiten de berekening worden gehouden.

Indicatoren

Bij de bepaling of de eindopbrengsten als voldoende beoordeeld kunnen worden kijkt de onderwijsinspectie naar twee ‘indicatoren’:

 1. Halen voldoende leerlingen het referentieniveau 1F (bij Lezen, Taalverzorging en Rekenen);
 2. Halen voldoende leerlingen het referentieniveau 1S/2F (bij Lezen, Taalverzorging en Rekenen).

Signaleringswaarden

Voor beide indicatoren heeft de inspectie een zogenaamde signaleringswaarde (ondergrens) vastgesteld. De signaleringswaarde voor 1F is voor alle scholen 85%. De signaleringswaarde voor de indicator 1S/2F wordt bepaald aan de hand van de schoolweging.

Schoolweging

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opdracht gekregen om een nieuwe weging te ontwikkelen. Het CBS heeft daarvoor een formule gemaakt waarbinnen aan de hand van vijf omgevingskenmerken:

 1. het opleidingsniveau van de ouders;
 2. het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders van de leerlingen;
 3. het land van herkomst van de ouders;
 4. de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
 5. of de ouders in de schuldsanering zitten

Een zogenaamde schoolweging wordt uitgedrukt in een score tussen 20 en 40. De schoolweging heeft een voorspellende waarde voor de eindopbrengsten van de school. Hoe lager de schoolweging hoe hoger de verwachte resultaten, en hoe ‘strenger de norm’ (d.w.z. een hogere signaleringswaarde/ondergrens).

Hoewel de scholen het huidige schooljaar nog worden beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ systematiek, is het verstandig u te verdiepen in de nieuwe systematiek.

Relevante vragen daarbij zijn:

 • Wat zijn de signaleringswaarden die voor de school gelden?
 • Hoe scoort de school wanneer er vergeleken worden met de nieuwe indicatoren?
 • Hoe moeten de resultaten geduid worden?
 • Welke streefdoelen zou de school kunnen stellen?
 • Welke overzichten uit het leerlingvolgsysteem / kwaliteitsmanagementsysteem zijn hiervoor relevant?
 • Welke duiding kan gegeven worden aan het nieuwe kengetal: spreidingsgetal?
 • Hoe (en wat) kan hierover gerapporteerd worden aan de bestuurder / toezichthouder?

Hebt u behoefte aan ondersteuning daarbij; we denken graag met u mee.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur, Manager Bedrijfsvoering Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Process Communication Model (PCM). De data zijn inmiddels bekend.

Lees verder