Column: Burgerschapsonderwijs

26 juni 2020
Gelukkig, alle onderzochte reformatorische scholen houden zich aan de wet als het gaat om hun burgerschapsonderwijs. Ons onderwijs strijdt niet met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook deugen de gebruikte lesmethoden. Het is weer een hele opluchting dat de Inspectie van het onderwijs deze conclusie trekt in zijn onlangs gepubliceerde eindrapport over het themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen. Toch?

WRR

Deze uitslag komt niet uit de lucht vallen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft jaren geleden al een rapport uitgebracht met de titel: ‘Geloven in het publieke domein’. Prof. Vermeulen, een gezaghebbend onderzoeker, schrijft in dat rapport:

‘Wat er aan – ik geef toe, beperkt – onderzoek is, wijst erop dat leerlingen van bijzondere scholen met een uitdrukkelijk religieus ethos in het algemeen zelfs wat beter dan leerlingen van neutrale scholen scoren op onderwijsprestaties en burgerschapscompetenties.
In dit verband kan zeker niet uitgesloten worden dat bepaalde confessionele scholen juist vanuit hun religieuze ethos beter in staat zijn de waarden zoals respect, tolerantie en mededogen bij te brengen die ook de critici zo belangrijk vinden. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat dergelijke scholen juist, omdat zij uit kunnen gaan van een normatieve traditie en deze kunnen ‘voorleven’, beter tot waardenoverdracht in staat zijn dan scholen die gebonden zijn aan de taak om in de vorm van neutrale kennisoverdracht een variatie aan tradities de revue te laten passeren.’

Hoe komt het dan toch dat er met argusogen gekeken wordt naar het onderwijs dat op onze scholen gekeken wordt?

Actualiteit

Het kabinet maakt zich zorgen over de wijze waarop burgers met elkaar omgaan. Ook het kabinet signaleert dat de samenleving verloedert. De sociale controle is aan het verdwijnen, de doorsnee burger is druk met zichzelf. Dit heeft alles te maken met de toenemende individualisatie: de autonome mens en het “ik” zijn bepalend voor het denken over de samenleving. Deze autonome mens wil volledig vrij zijn en onbelemmerd keuzes kunnen maken. Het is dan ook niet vreemd dat men zich stoort aan bijbelgetrouwe christenen, die op grond van de Bijbel begrenzingen aangeven aan die vrijheid. Die begrenzing is samengevat in de Tien Geboden. Denk aan het verbod van echtscheiding en doodslag (dus ook euthanasie en abortus). Maar ook als het gaat om de lastering van Gods Naam en het in ere houden van de zondagsrust.

De reacties op de Nashville-verklaring lieten zien dat onze samenleving een Bijbelse visie op seksualiteit niet meer accepteert. Het zijn allemaal zaken die een doorn in het oog zijn van de egocentrische vrijheidsstrijders van deze tijd. Daarom mogen we niet in slaap vallen met het inspectierapport op onze borst. Er zal van alles in stelling worden gebracht om in te kunnen grijpen in het onderwijsprogramma van onze scholen. We zullen daar zeer alert op moeten zijn.

We kunnen nu wel opgelucht zijn dat de inspectie het burgerschapsonderwijs in orde vond, weet dat velen in de Tweede Kamer het desondanks NIET in orde vinden. Dit onderwerp komt zeker terug. We moeten ons nu al wapenen tegen de argumenten die gebruikt zullen gaan worden. Waakt, in het besef dat ons onderwijs alleen veilig is als het de Herder Israëls behaagt daarover te waken. Uiteindelijk zullen we het alleen van Hem mogen verwachten.

G.R. van Leeuwen

Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder