Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.

 

Op deze website vindt u alle informatie en het laatste nieuws. Wat wordt er van scholen verwacht? En hoe KOC Diensten hierbij helpen?

Wat wordt er op korte termijn van scholen verwacht?

De overheid verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een schoolprogramma hebben gemaakt. In de brief aan scholen zijn de verschillende stappen in de tijd gezet als suggestie aan de scholen: schoolscan in april, kiezen van interventies in mei, het maken en vaststellen van de plannen in mei/juni. Het is niet verplicht om de stappen precies op deze momenten in de tijd te zetten. Scholen gaan zelf over hoe ze deze stappen tot aan de zomervakantie zetten.

Wat adviseert KOC Diensten?

Vanuit KOC Diensten zijn we overtuigd van het nut van het tijdelijk inzetten van extra handen in het onderwijs, om extra tijd vrij te maken om te kunnen werken aan de (totale) ontwikkeling van de kinderen. Tegelijkertijd zijn we van mening dat de scholen de kans moeten grijpen om met de middelen die beschikbaar komen een duurzame ontwikkeling te realiseren. We denken dan onder andere aan de uitdaging om binnen de school passend onderwijs te realiseren (in te kunnen spelen op specifieke onderwijsbehoeften, om te kunnen gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag), aan het inzetten van jeugdhulp in de basisschool en aan het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen in het algemeen. We bevelen aan om deze zaken steeds te verbinden met de huidige  schoolontwikkelingsplannen.

Tijd voor focus

In het verlengde van het bovenstaande willen we wijzen op het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies ‘Tijd voor focus’. In dit advies worden schoolbesturen opgeroepen om meer (specialistische) kennis in te zetten om daarmee leerkrachten te ontlasten. Zo kunnen leerkrachten meer de focus leggen op waar zij goed in zijn en willen blijven, namelijk lesgeven!
Bij deze specialistische kennis kan gedacht worden aan inzet van vakleerkrachten, assistentie in de klas, maar ook de inzet van orthopedagogen en mogelijk ook jeugdhulp. Wanneer de uitkomsten van dit rapport betrokken worden bij de inzet van de middelen vanuit het NPO, kan er een mooi samenhangend geheel ontstaan waarbij de lasten niet meer en meer op de schouders van de leerkracht komen, maar de leerkracht de focus kan behouden.

Kortom: Denk integraal.

Hoe ondersteunt KOC Diensten?

Handreiking en ondersteuning

Vanuit KOC Diensten stellen we een handreiking ter beschikking. De handreiking bevat informatie over het tijdpad van het Nationaal Programma Onderwijs voor de komende 2,5 jaar, aanbevelingen en adviezen en formats en documenten die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van de schoolanalyse en het opstellen van een Schoolprogramma.

Download de laatste versie van de handreiking: Nationaal Onderwijsplan – Stappenplan Schoolprogramma-versie 3

Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee! Denk aan ondersteuning bij het:

  • maken van de analyses
  • interpreteren of duiden van de uitkomsten
  • doordenken van goede interventies in uw specifieke situatie
  • opstellen van het plan van aanpak (al dan niet in het Schoolprogramma)

Dienstverlening

Middels ons aanbod kunnen we de scholen op verschillende manier van dienst zijn. Concreet kan gedacht worden aan coaching van leerkrachten, onderwijsassistentes, IB’ers, of leidinggevenden. Dit is bedoeld om te groeien in de eigen kerntaken: lesgeven, didactisch en pedagogisch ondersteunen, het leidinggeven aan de zorg(structuur) binnen de school en aan onderwijskundige processen in het algemeen.

Kijk op onze pagina met diensten en selecteer op thema om te zien wat we u hiervoor kunnen bieden.

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs.

L.G. (Leon) Bolier
lgbolier@koc.nu

W.H. (Wim) Heenck
whheenck@koc.nu