Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.

 

Op deze website vindt u alle informatie en het laatste nieuws. Wat wordt er van scholen verwacht? En hoe KOC Diensten hierbij kan helpen?

Wat adviseert KOC Diensten?

Vanuit KOC Diensten zijn we overtuigd van het nut van het tijdelijk inzetten van extra handen in het onderwijs, om extra tijd vrij te maken om te kunnen werken aan de (totale) ontwikkeling van de kinderen. Tegelijkertijd zijn we van mening dat de scholen de kans moeten grijpen om met de middelen die beschikbaar komen een duurzame ontwikkeling te realiseren. We denken dan onder andere aan de uitdaging om binnen de school passend onderwijs te realiseren (in te kunnen spelen op specifieke onderwijsbehoeften, om te kunnen gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag), aan het inzetten van jeugdhulp in de basisschool en aan het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen in het algemeen. We adviseren om deze zaken steeds te verbinden met de huidige  schoolontwikkelingsplannen.

Tijd voor focus

In het verlengde van het bovenstaande willen we wijzen op het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies ‘Tijd voor focus’. In dit advies worden schoolbesturen opgeroepen om meer (specialistische) kennis in te zetten om daarmee leerkrachten te ontlasten. Zo kunnen leerkrachten meer de focus leggen op waar zij goed in zijn en willen blijven, namelijk lesgeven!
Bij deze specialistische kennis kan gedacht worden aan inzet van vakleerkrachten, assistentie in de klas, maar ook de inzet van orthopedagogen en mogelijk ook jeugdhulp. Wanneer de uitkomsten van dit rapport betrokken worden bij de inzet van de middelen vanuit het NPO, kan er een mooi samenhangend geheel ontstaan waarbij de lasten niet meer en meer op de schouders van de leerkracht komen, maar de leerkracht de focus kan behouden.

Kortom: Denk integraal.

Hoe ondersteunt KOC Diensten?

Handreiking en ondersteuning

Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee! Denk aan ondersteuning bij het:

  • maken van de analyses (om de voortgang en het effect te meten)
  • interpreteren of duiden van de uitkomsten
  • doordenken van goede interventies in uw specifieke situatie
  • het herijken van de schoolscan
  • actualiseren van het Schoolprogramma

Bij het actualiseren van het Schoolprogramma kan een beschikbaar gesteld stappenplan gebruikt worden. Dit stappenplan beschrijft welke stappen u als school of schoolbestuur kunt doorlopen bij de actualisering van de schoolscan en het schoolprogramma. Hiermee brengt u in beeld waar uw leerlingen en school nu staan als het gaat om coronavertragingen en het inlopen daarvan en wat dit in de toekomst aan interventies vraagt.

Dienstverlening

Middels ons aanbod kunnen we de scholen op verschillende manier van dienst zijn. Concreet kan gedacht worden aan coaching van leerkrachten, onderwijsassistentes, IB’ers, of leidinggevenden. Dit is bedoeld om te groeien in de eigen kerntaken: lesgeven, didactisch en pedagogisch ondersteunen, het leidinggeven aan de zorg(structuur) binnen de school en aan onderwijskundige processen in het algemeen.

Kijk op onze pagina met diensten en selecteer op thema om te zien wat we u hiervoor kunnen bieden.

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs.

L.G. (Leon) Bolier
lgbolier@koc.nu