NPO: wat wordt er van scholen verwacht?

13 april 2021
Op 17 februari is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd. Wat wordt er van scholen verwacht? En hoe kan KOC Diensten hierbij helpen? Van harte uitgenodigd voor de speciale informatiebijeenkomst op D.V. dinsdag 20 april (via Teams)!

Wat wordt er van scholen verwacht?

Op 23 maart hebben alle scholen een brief ontvangen van het ministerie van OCW met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden.

Samengevat (zonder volledig te zijn):

  1. Maak in april een analyse van de leervertragingen op cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel gebied en op het terrein van het welbevinden. Breng daarbij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen én leraren in beeld.
  2. Schrijf in mei op basis van deze analyse een plan waarin je opneemt welke interventies je in wilt zetten. In april komt een keuzemenu beschikbaar met bewezen effectieve interventies. Eerste geluiden zeggen dat datgene wat we op onze scholen over het algemeen doen, zeker onderdeel van de menukaart zullen uitmaken. Denk hierbij aan werken aan de hand van een bepaalde didactische en/of pedagogische principes. Deze interventies kunnen opgenomen worden in de module / het onderdeel School Programma van mijnschoolplan.nl. Er komt ook een format beschikbaar voor scholen die dit onderdeel niet (willen) gebruiken. Je hoeft dit plan niet te delen met OCW, maar je kunt er wel op bevraagd worden. We onderstrepen het advies in de brief om in te zetten op de totale / brede ontwikkeling van het kind.

Wat adviseert KOC Diensten?

Vanuit KOC Diensten zijn we overtuigd van het nut van het inzetten van extra handen in het onderwijs om tijd vrij te maken om te werken aan de (totale) ontwikkeling van de kinderen. Tegelijkertijd zijn we van mening dat de scholen de kans zouden moeten grijpen om met de middelen die beschikbaar komen (ongeveer € 700 per leerling) een duurzame ontwikkeling te realiseren. We denken dan o.a. aan de uitdagingen om binnen de school om te gaan met passend onderwijs, waaronder specifieke onderwijsbehoeften, moeilijk verstaanbaar gedrag, eventueel jeugdhulp in de basisschool en pedagogisch en didactisch handelen in het algemeen.

We bevelen aan om deze zaken te verbinden met het huidige schoolplan en zo een duurzame ontwikkeling te realiseren. Concreet kan gedacht worden aan coaching van leerkrachten, onderwijsassistentes, IB’ers, of leidinggevenden. Dit is bedoeld om te groeien in de eigen kerntaken: lesgeven, didactisch en pedagogisch ondersteunen, het leidinggeven aan de zorg(structuur) binnen de school en aan onderwijskundige processen in het algemeen.

Tijd voor focus

In het verlengde van het bovenstaande willen we wijzen op het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies ‘Tijd voor focus’. In dit advies worden schoolbesturen opgeroepen om meer (specialistische) kennis in te zetten om daarmee leerkrachten te ontlasten. Zo kunnen leerkrachten meer de focus leggen op waar zij goed in zijn en willen blijven, namelijk lesgeven!

Bij deze specialistische kennis kan gedacht worden aan vakleerkrachten, assistentie in de klas, maar ook de inzet van orthopedagogen en mogelijk ook jeugdhulp. Wanneer de uitkomsten van dit rapport betrokken worden bij de inzet van de middelen vanuit het NPO, kan er een mooi samenhangend geheel ontstaan waarbij de lasten niet meer en meer op de schouders van de leerkracht komen, maar de leerkracht de focus kan behouden.

Kortom: Denk integraal en maak een plan in samenhang met het schoolplan, de actuele uitdagingen en de beschikbare informatie.

Hoe kan KOC Diensten u ondersteunen?

Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee! Denk aan ondersteuning bij het:

  • maken van de analyses
  • interpreteren of duiden van de uitkomsten
  • doordenken van goede interventies in uw specifieke situatie
  • opstellen van het plan van aanpak (al dan niet in het Schoolprogramma)

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onderstaande onderwijsadviseurs.

Op deze webpagina leest u alle informatie en het laatste nieuws over het Nationaal Programma Onderwijs

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

14 april 2021

Wat is effectief afstandsonderwijs?

In de Staat van het Onderwijs is een paragraaf opgenomen waarin ingegaan wordt op wat afstandsonderwijs effectief maakt. We zetten dit voor de scholen op een rij, zodat zij er ook in de dagelijkse situatie van nu hun winst mee kunnen doen.

Lees verder
01 maart 2021

Hoe omgaan met Nationaal Programma Onderwijs?

Onlangs heeft kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. Dit programma is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen extra te stimuleren nu de scholen vanwege de coronapandemie twee keer gesloten zijn geweest. Hoe kan mijn school hier gebruik van maken?

Lees verder