Onze kwaliteit

We leggen de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van ons werk. Dat wordt herkend en gewaardeerd door een trouwe achterban van scholen, organisaties en cliënten, die bij voorkeur diensten en producten afneemt bij ons. Onderzoeksinstellingen die kwaliteit en klanttevredenheid onderzoeken onderstrepen dit.

Aangesloten bij EDventure

EDventure is vanaf 2008 een keurmerkorganisatie. KOC Diensten is aangesloten bij EDventure. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Leden van EDventure dragen daarom het keurmerk onderwijsadvies.  Onderwijsadviesbureaus met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

Het keurmerk onderwijsadvies staat garant voor:

  • Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
  • Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
  • Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)

ISO 9001 gecertificeerd door Certiked

Het ISO-certificaat van Certiked garandeert een solide interne bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere een zorgvuldig offertetraject zodat de scholen precies weten wat ze kunnen verwachten en ook weten wat hun eigen rol en bijdrage is. Bovendien stelt ISO hoge eisen aan de mate waarop de klant betrokken wordt bij het bepalen van de inhoud van de dienstverlening.

Cedeo erkend

Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo-erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat ten minste 80% van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’  is over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten, terwijl tegelijkertijd geen enkele klant (zeer) ontevreden is. KOC diensten heeft al jaren de Cedeo-erkenning.

Ingeschreven in het CRKBO register

De stichting ds. G.H. Kerstencentrum, waar KOC Diensten en KOC Visie van uitgaan, is ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen  kinderen en jongeren adequaat geholpen worden met advies, begeleiding, zorg en opvang. KOC Diensten is één van de aanbieders.

Klachtenprocedure

Wanneer bij ons advies en begeleiding ingekocht wordt, moet u ervan op aan kunnen dat u in zee gaat met een betrouwbare en professionele organisatie. Belangrijke elementen zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis  en zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod. Bent u van mening dat u niet naar behoren behandeld bent door een van onze medewerkers, dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bekend maken.

  • De klachtenregeling van KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) vindt u hier.
  • De klachtenregeling van KOC Diensten (afdeling Scholen) vindt u hier.

Er wordt geprobeerd om alle mondeling ontvangen klachten in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u alsnog een schriftelijke klacht indienen. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, wordt  u door de organisatie een schriftelijke ontvangstbevestiging toegezonden. De ingediende klacht wordt afgehandeld via de intern geldende procedure. De organisaties hanteren het principe dat de met u overeengekomen betalingsverplichting gehandhaafd blijft zolang er omtrent de gegrondheid van de klacht geen overeenstemming is bereikt.

De organisaties hanteren twee verschillende klachtenformulieren voor het schriftelijk indienen van een klacht:

  • Indien u als cliënt van KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) en KOC Visie (dienstverlening voor jeugd en gezin) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vult u dit klachtenformulier in.
  • Indien u als lid of klant van de VBSO, KOC Diensten (afdeling Scholen) en KOC Visie (dienstverlening voor scholen) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vult u dit klachtenformulier in.

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op