Onze kwaliteit

We leggen binnen de afdeling Scholen en de afdeling Jeugd en gezin de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van ons werk. Dat wordt herkend en gewaardeerd door een trouwe achterban van scholen, organisaties en cliënten, die bij voorkeur diensten en producten afneemt bij ons. Onderzoeksinstellingen die kwaliteit en klanttevredenheid onderzoeken onderstrepen dit.

Onderwijsontwikkeling Nederland

KOC Diensten is aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Leden van Onderwijsontwikkeling Nederland dragen daarom het keurmerk onderwijsadvies. Het keurmerk toont aan dat het adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

Het keurmerk onderwijsadvies staat garant voor:

  • Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
  • Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
  • Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie.

CIIO gecertificeerd voor ISO 9001:2015

Het ISO-certificaat van CIIO garandeert een solide interne bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere een zorgvuldig offertetraject zodat de scholen precies weten wat ze kunnen verwachten en ook weten wat hun eigen rol en bijdrage is. Bovendien stelt ISO hoge eisen aan de mate waarop de klant betrokken wordt bij het bepalen van de inhoud van de dienstverlening.

Voor de afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten is tevens gekeken naar de uitgangspunten en getoetst op de eisen zoals geformuleerd in de EN-15224  (specifiek voor Zorg en Welzijn).

Cedeo erkend

Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo-erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat ten minste 80% van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’  is over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten, terwijl tegelijkertijd geen enkele klant (zeer) ontevreden is. KOC diensten heeft al jaren de Cedeo-erkenning.

Ingeschreven in het CRKBO register

De stichting ds. G.H. Kerstencentrum, waar KOC Diensten en KOC Visie van uitgaan, is ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Keurmerk christelijke zorg voor de afdeling Jeugd en gezin

Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods Woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde waarde erkent en herkent. Daarnaast is het belangrijk dat bij organisaties die zich christelijk noemen, de christelijke identiteit in woord en daad zichtbaar is. Tegen deze achtergrond is het keurmerk christelijke zorg tot stand gekomen. Het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met christelijke zorginstellingen en belangenbehartigers. Het keurmerk moet er garant voor staan dat de christelijke identiteit bij de organisatie in woord en daad zichtbaar is. Voor de dienstverlening die vanuit de afdeling Jeugd en gezin (afdeling van de unit KOC Diensten) wordt geleverd is het keurmerk christelijke zorg toegekend.

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen  kinderen en jongeren adequaat geholpen worden met advies, begeleiding, zorg en opvang. KOC Diensten is één van de aanbieders.

Cliëntenraad voor cliënten van de afdeling Jeugd en gezin

De kwaliteit van zorg moet voortdurend bewaakt worden. Niet alleen medewerkers, maar ook cliënten spelen hierbij een belangrijke rol. De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om vanuit hun positie een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van onze hulpverlening. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@koc.nu.

Klik hier voor het reglement van de cliëntenraad.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten. Bent u minder tevreden over de zorg- of dienstverlening, dan kunt u daar een klacht over indienen volgens onze klachtenprocedure.

Externe vertrouwenspersoon voor afdeling Jeugd en gezin

Cliënten of hun ouders die door ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers van de afdeling Jeugd en gezin begeleiding ontvangen kunnen een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. Wanneer cliënten te maken krijgen met ongewenst gedrag of lastige situaties die niet met de betrokken hulpverlener zelf besproken kunnen worden, kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Hij staat buiten de organisatie, geeft een onafhankelijk advies en zoekt samen met ouders en kinderen naar een oplossing.

De externe vertrouwenspersoon is dhr. J. Huisman (huisarts). Hij is bereikbaar via dokterhuisman@ezorg.nl

Klachtenprocedure

Wanneer bij ons advies en begeleiding ingekocht wordt, moet u ervan op aan kunnen dat u in zee gaat met een betrouwbare en professionele organisatie. Belangrijke elementen zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis  en zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod. Bent u van mening dat u niet naar behoren behandeld bent door een van onze medewerkers, dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bekend maken.

  • De klachtenregeling van KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) vindt u hier.
  • De klachtenregeling van KOC Diensten (afdeling Scholen) vindt u hier.

Er wordt geprobeerd om alle mondeling ontvangen klachten in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u alsnog een schriftelijke klacht indienen. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, wordt  u door de organisatie een schriftelijke ontvangstbevestiging toegezonden. De ingediende klacht wordt afgehandeld via de intern geldende procedure. De organisaties hanteren het principe dat de met u overeengekomen betalingsverplichting gehandhaafd blijft zolang er omtrent de gegrondheid van de klacht geen overeenstemming is bereikt.

De organisaties hanteren twee verschillende klachtenformulieren voor het schriftelijk indienen van een klacht:

  • Indien u als cliënt van KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) en KOC Visie (dienstverlening voor jeugd en gezin) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vindt u hier het  klachtenformulier.
  • Indien u als lid of klant van de VBSO, KOC Diensten (afdeling Scholen) en KOC Visie (dienstverlening voor scholen) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vindt u hier het  klachtenformulier.

Privacy

Bij KOC Diensten staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel.
Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier meer over op onze pagina over privacy.

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op