Onze thema’s

Met onze diensten stemmen we af op relevante thema’s voor het onderwijs en voor jeugd en gezin.

Identiteit en vorming

Onderwijzen vanuit de identiteit is het hart van ons christelijk onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, toch? Iets wat als van-zelf-sprekend verondersteld mag worden, vraagt ook om onderhoud, vraagt om ‘in gesprek’ te blijven. Zoals een boom licht en water nodig heeft om stevig te wortelen, goed te groeien en fris te blijven, zo is het nodig om als identificatiefiguren goed geworteld te zijn en blijvend gevoed te worden. Hoe gevoed en geworteld ben jij in de identiteit? Hoe houd je dit levend? En wat betekent voor (burgerschaps)vorming op jullie school en in jouw klas? Wat draag jij bij aan de  vorming van ‘jouw’ kinderen?


Coaching en feedback

U zoekt iemand die u helpt en ondersteunt om de stap vooruit weer te kunnen zetten. Iemand die meekijkt, meedenkt. De spiegel voorhoudt, feedback geeft en tips waar u mee verder kunt. Coaching kan zich bijvoorbeeld richten op het lesgeven in de groep, op het leidinggeven aan collega’s of op het aansturen van de school. Diverse vormen van (gecertificeerde) coaching kunnen ingezet worden. In alle gevallen is het maatwerk en wordt er afgestemd op de leervraag die speelt.


Didactisch handelen

Als leerkracht ben je je eigen gereedschap. Wie met dat bijltje hakt, weet dat hij van tijd tot tijd ook eens moet bijslijpen. Resultaatgericht investeren in het proces: dat is waar het om gaat bij goed onderwijs. KOC Diensten weet dat ook. We vertalen de nieuwste inzichten naar een glasheldere didactische aanpak voor professionals. Want je bent een professional als leerkracht. Daarom maken we kennis die jij nodig hebt, toegankelijk.


Leerlingondersteuning

Al zolang onze dienst bestaat, bieden we leerlingondersteuning. Dit is een breed terrein. De schoolbegeleider denkt mee in het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Middelen? Observatie, consultatie, deelname aan het Ondersteuningsteam en diagnostiek. Altijd handelingsgericht; de leerkracht moet immers ‘morgen’ verder kunnen? Leerlingondersteuning vanuit KOC Diensten: een prima bouwsteen om passend onderwijs gestalte te geven!

 


Ambulante hulpverlening

Ervaart u problemen rond de opvoeding of in uw leefsituatie? KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugdzorg en volwassenzorg. KOC Diensten is een identiteitsgebonden instelling die landelijk werkt. Kenmerkend voor de werkwijze is de term ‘thuisnabij’. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw eigen situatie. U krijgt hulp op basis van een beschikking afgegeven door de burgerlijke gemeente. Neemt u daarvoor contact op met uw huisarts of burgerlijke gemeente, of informeer bij ons naar de aanmeldingsprocedure.


Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg

Om schoolontwikkeling te realiseren, werkt u met een systeem voor kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is het leerproces waarbij de school zelf systematisch de kwaliteit van het onderwijsproces bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens evalueert, gericht op het borgen en verbeteren van die kwaliteit. Het gaat daarbij om de eisen die de overheid stelt (basiskwaliteit) maar niet minder om de schooleigen ambities uit het schoolplan.  Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt de school bij het (steeds weer) beantwoorden van de cruciale kwaliteitszorgvragen. Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan daarbij hand in hand.


Generalistische basis-ggz

Hoe kan een kortdurend  onderzoeks- of behandeltraject mij helpen met mijn problemen om te gaan? Angstig, teruggetrokken, somber, negatief zelfbeeld of andere psychische problemen? Kortdurende diagnostiek, classificatie en behandeling richten zich op het leren omgaan met deze problemen.


Psychologisch onderzoek

Soms verloopt de ontwikkeling of opvoeding van een kind of jongere anders dan normaal. Als ouders en/of als leerkracht weet u soms niet hoe u daarmee het beste om kunt gaan. Bij KOC Diensten kunt u een psychologisch onderzoek aanvragen om meer zicht te krijgen op de achtergrond van het leer- of gedragsprobleem. Wanneer hier sprake van is, kan er door een gz-psycholoog ook een diagnose gesteld worden. Denk hierbij aan dyslexie of ADHD. Vervolgens krijgt u als ouders en/of leerkracht adviezen voor de begeleiding van het kind of de jongere. Als er vervolgstappen nodig zijn, bieden we u hierbij trajectbegeleiding.


Opvoedingsondersteuning

Het nadenken over opvoeding is heel vanzelfsprekend. KOC Diensten organiseert daarom opvoedcursussen, ouderbijeenkomsten en opvoedspreekuren. Het kan ook zijn dat u specifiekere opvoedvragen hebt, die betrekking hebben op uw eigen gezinssituatie. Het is dan fijn als er even iemand met u meedenkt. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een gastgezin of vraagt u zich af wat voor uw situatie de juiste vorm van hulp is? Ook dan bent u bij KOC Diensten aan het juiste adres.


Managementondersteuning

Er kunnen diverse omstandigheden zijn waarom er behoefte is aan managementondersteuning. De school mist een directeur. Er is tijdelijk behoefte aan deskundige ondersteuning. De school staat voor een langdurig verbetertraject. De directeur staat voor een moeilijke beleidskeuze.  De school wordt geleid door een startende directeur. De directeur wil regelmatig sparren met een betrokken deskundige. Het is dan van belang de juiste vorm van ondersteuning daarbij te zoeken.


Diagnostiek en classificatie

Antwoord vinden op de volgende vragen: Waarom loop ik,  waarom loopt dit kind of deze leerling vast? Op welk niveau functioneer ik? Diagnostiek is een zoektocht naar een verklaring. Gericht op lichte tot ernstige problemen in het dagelijks functioneren op school en thuis. Zo nodig controleren we of voldaan wordt aan classificatiecriteria uit de DSM V (DSM-classificatie). Voorbeelden van classificaties zijn: aandachtsdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis (ADHS) en autismespectrumstoornissen (ASS).


Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is de lucht die de leerling inademt. In een goed pedagogisch klimaat kunnen leerlingen (op)groeien. Dat is van levensbelang. Daarom toetst KOC Diensten pedagogische principes aan de Bijbel. We maken het praktisch, want je moet het morgen kunnen toepassen. Toch kijken we ook verder dan morgen. Hoe willen we onze kinderen vormen? Dat is pas echt duurzaam!


Versterking zorgstructuur

De intern begeleider is de spin in het web van de leerlingondersteuning. De behoefte van de leerlingen en de vraag van de leerkracht; de verwachtingen van ouders en de wens van de directie. Allemaal op zoek naar de beste ondersteuning voor de leerling. Deze lijnen komen samen bij de intern begeleider. KOC Diensten brengt structuur aan. In een complexe praktijk is een nuchtere aanpak verhelderend. Zodat het kind zichtbaar blijft.

 


Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen beschikken over veel talenten om goed te kunnen presteren. Helaas zijn er vaak belemmeringen, waardoor ze niet laten zien wat hun mogelijkheden zijn. Hoogbegaafde leerlingen weten zelf niet altijd hoe ze iets moet leren. Ze kunnen niet altijd omgaan met falen en beschikken soms over weinig doorzettingsvermogen. Niet elke school heeft een lesaanbod dat aansluit bij de hoogbegaafde leerling. KOC Diensten brengt de sterke en zwakke kanten van deze leerling in kaart. Daarna adviseert onze leerlingbegeleider school en ouders over passende begeleiding. Samen zetten we een duurzaam hoogbegaafdheidsbeleid op.


Behandeling

Wat betekent een diagnose of classificatie zoals angst, autisme of adhd voor mij? Hoe leer ik omgaan met mijn problemen? Wat en hoe kan ik veranderen? Wat moeten ik en mijn omgeving leren accepteren? Wie kan mij daarbij helpen? Behandeling richt zich op het leren omgaan met uw problemen of met de problemen van gezinsleden. Wilt u nieuwe vaardigheden aanleren of nare ervaringen leren verwerken?


Het jonge kind

Ouders vinden het belangrijk dat hun peuter goed voorbereid de stap naar school maakt. KOC Diensten begeleidt scholen om ouders toe te rusten: zij krijgen tools om de ontwikkeling van hun peuter in de thuissituatie te stimuleren. De school heeft vervolgens de taak om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs aan het jonge kind. KOC Diensten ondersteunt betrokkenen bij de processen die daarbij komen kijken.


Zaakvakken en expressievakken

Je hebt voor het onderwijs gekozen om kinderen iets te leren. Je houdt de ontwikkelingen bij in de vakken die je geeft. Zo blijf je de leerlingen boeien. Je verbeeldingskracht zet je in bij muziek en beeldende vorming; je kennis over de wereld bij de zaakvakken. Jouw wereldbeeld is echter zo anders dan dat van je seculiere collega’s. Dat schuurt soms. Daarom is er onderwijsadvies van KOC Diensten. Ook voor de vakken.

 


Basisvakken

Rekenen, Taal, Lezen en Begrijpend lezen zijn belangrijke basisvakken die de kinderen voorbereiden op het functioneren in de maatschappij.

 


Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op