Zo wordt het Nationaal Programma Onderwijs bijgestuurd

2 maart 2022
Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Wat verandert er?

Minister Wiersma schrijft in deze brief dat de eerste voortgangsrapportage, de veranderende situatie rondom het virus, de bijbehorende signalen over de uitvoering, alsook de kritische geluiden uit het veld, van de Kamer en van de Algemene Rekenkamer voor de minister samen de basis hebben gevormd om eerder een besluit te nemen over de looptijd van het programma en te kiezen voor een andere verdeling van de middelen bij het vervolg van het programma.

Minister Wiersma ziet dat de uitdaging waar scholen voor staan heel groot is. In een doorlopende coronacrisissituatie met personeelstekorten komen scholen vaak niet toe aan de uitvoering van hun NPO-plannen.

Looptijd verlengd

De looptijd van het NPO wordt verlengd met twee schooljaren. Scholen ontvangen middelen voor schooljaar 2022/2023 en kunnen die tot en met 2024/2025 besteden aan de interventies op de menukaart. Ook de bijbehorende ondersteuning en de monitoring van het programma wordt met twee jaar verlengd.

Verdeling van middelen aangepast 

De verdeling van de middelen wordt aangepast. Volgend schooljaar krijgt het voortgezet onderwijs (vo) meer geld per leerling dan het primair onderwijs (po). Dit omdat uit de eerste voortgangsrapportage is gebleken dat de gemiddelde leervertraging in de onderbouw van het vo groter is dan in het po. Het vo ontvangt volgend jaar zo’n € 820 per leerling. Het basisbedrag voor het po wordt € 500 per leerling (dit is ook het bedrag dat mei 2021 is genoemd). Scholen in het speciaal basisonderwijs krijgen per leerling 1,5 keer dat basisbedrag en (v)so-scholen 2 keer. Plannen die gebaseerd zijn op deze bedragen kunnen dus doorgang vinden. In het voorjaar horen de scholen (op basis van de telling van 1 oktober 2021) welk bedrag ze exact gaan ontvangen.

Continuïteit via het coalitieakkoord

De minister gaat er vanuit dat het Nationaal Programma Onderwijs soepel zal overvloeien in de uitvoering van de maatregelen uit het coalitieakkoord. Om onder andere structureel te kunnen investeren in goede leraren, in schoolleiders en in de kwaliteit van het onderwijs komt er een Masterplan basisvaardigheden met daaraan gekoppeld structurele investeringen. Ook hier zal gebruik gemaakt worden van ‘effectieve interventies’ en daardoor zal er volgens de minister sprake kunnen zijn van een soepele overgang.

Stappenplan schoolscan / schoolprogramma 2022-2023

Van de scholen wordt verwacht dat zij deze maand hun schoolscan en het schoolprogramma voor 2022-2023 herijken. Hiervoor kan een door de overheid beschikbaar gesteld stappenplan gebruikt worden. Dit stappenplan beschrijft welke stappen u als school of schoolbestuur kunt doorlopen bij de actualisering van de schoolscan en het schoolprogramma 2022-2023. Hiermee brengt u in beeld waar uw leerlingen en school nu staan als het gaat om coronavertragingen en het inlopen daarvan.

Meer weten of ondersteuning nodig?

Onze onderwijsadviseurs helpen u graag op weg. Neem gerust contact op!

Lees meer in ons dossier Nationaal Programma Onderwijs

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 mei 2024

Wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 april 2024 is het 'Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs' door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees verder
17 mei 2024

Praat mee over conceptdoelen burgerschap

Lees verder