Dit zijn de NPO-bedragen (per leerling)

5 juli 2021
Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt volgend schooljaar zo’n € 700 per leerling en € 250 per eenheid achterstandspunt beschikbaar. Voor het (v)so liggen deze bedragen hoger. Demissionair minister Slob maakte dat vorige week definitief bekend. Een berekeningstool om de exacte bedragen voor de eigen school te berekenen is beschikbaar.

Minister Slob heeft naar aanleiding van een Kamerdebat over het NPO op 7 juni een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. Daarin staan de definitieve bedragen die scholen in 2021/2022 in het kader van het NPO ontvangen.

Voor het basisonderwijs geldt:

  • Circa € 700 per leerling
  • Circa € 250 per eenheid achterstandspunt

Bij de berekening wordt uitgegaan van de achterstandsscore zoals die gehanteerd wordt voor het berekenen van het OAB (onderwijsachterstandenbeleid) budget.

Voor het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs geldt:

  • Circa € 1.050 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • Circa € 1.400 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Circa € 500 per CUMI-leerling, boven het aantal van 4 CUMI-leerlingen

Tijdelijke arbeidsmarkttoelage

Bovenop deze bedragen komt in het kader van het NPO ook extra geld beschikbaar voor een tijdelijke arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand. Wat dit concreet betekent voor deze scholen is nog niet bekend, omdat het overleg hierover nog plaatsvindt.

Tool komt beschikbaar

Op 30 juni publiceerde het ministerie van OCW op de website www.nponderwijs.nl een tool aan de hand waarvan per school berekend kan worden hoe hoog de NPO-bekostiging in 2021/2022 is. Scholen zijn hierover ook per brief geïnformeerd. Deze bekostiging staat los van en komt dus bovenop de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas.

Bron: www.poraad.nl

Lees meer in ons dossier over NPO.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder