Ds. G.H. Kersten – Betekenis voor school en gezin na 75 jaar

5 september 2023
Deze week is het 75 jaar geleden dat ds. G.H. Kersten (1882 – 1948) is overleden. Onvermoeid heeft hij zich ingezet voor kerk, gezin en school.

Hem woog het gewicht van de zielen, aan zijn zorgen toebetrouwd. De eer van God was hem lief, de leer van God (om het zo te zeggen) wilde hij bewaren. Scherp zag hij alle openlijke en verborgen aanvallen op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Waar kon liet hij zich hierover uit, met bezieling en in bewoordingen die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar waren.

Bijbels onderwijs

Vanuit zijn grote betrokkenheid op het geestelijk welzijn van kinderen, heeft ds. G.H. Kersten zich óók ingezet voor het onderwijs en de opvoeding. De noodzaak van Bijbels onderwijs thuis en op school was hem op het hart gebonden. De noodzaak en mogelijkheid van bekering moest centraal staan. Leest u maar mee:

Welnu, zo mogen wij ook zeggen dat onze kinderen in elk opzicht, hoe u ’t ook opvat, bevoorrecht zijn boven hen die niets van Gods Woord en verbond weten. En wel in het bijzonder dat hun het Woord van God gegeven is. Maar deze bevoorrechting neemt niet weg dat ook zij door de zonde dood zijn. En ook voor hen geldt dat zij wedergeboren moeten worden. Deze onwrikbare waarheid bepaalt weer de richting van de christelijke opvoeding. U, opvoeders, moet de gewetens raken, u moet de u toevertrouwde kinderen bidden “alsof God door [u] bade (…): Laat u met God verzoenen”. (2 Korinthe 5:20)

Aansporing

In het kader van ds. G.H. Kerstens drijfveer om een bijdrage te leveren aan de oprichting van reformatorische scholen, spoorde hij opvoeders meer dan eens aan met de opdracht: “Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken” (Spreuken 22:6). Ds. G.H. Kersten woog het belang dat kinderen ‘van jongs af aan geleerd’ zijn. Gods opdracht aan opvoeders luidt dan ook: “Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren” (Éfeze 6:4). Opvoeder zijn, als ouder of onderwijzer, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Van jongs af aan geleerd

In onze kerken, gezinnen en scholen, alsook bij de VBSO en de Stichting ds. G.H. Kerstencentrum, willen we staan in de lijn die door ds. G.H. Kersten is voorgestaan. Niet om hem. God schonk in hem een man die in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de (nadere) reformatoren en puriteinen Zijn dienstknecht mocht zijn. Laten we het gedachtengoed en de nalatenschap van ds. G.H. Kersten, gebaseerd op deze Bron en bronnen, waarderen, onderzoeken en in praktijk brengen. Speciaal voor gezin en school is vorig jaar ‘Van jongs af aan geleerd’ samengesteld. Als u in uw gemeente of op uw school na wilt denken over de boodschap en betekenis van deze Godsgezant voor deze tijd, dan kunt altijd contact met ons opnemen.

Getrouwe raad

Voor de toekomst is het onze wens en bede dat in gezinnen en op scholen, in lijn met het gedachtegoed van ds. G.H. Kersten, het onderwijs aan de harten van de kinderen gezegend mag worden.

Komt, kind’ren, hoort naar mij;
Neemt mijn getrouwen raad in acht;
Ik leer, opdat g’uw plicht betracht,
Wat ’s HEEREN vreze zij.
(Psalm 34 : 6)

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder