Waarom school, kerk en gezin elkaar nodig hebben

8 mei 2023
WEEK VAN HET GEZIN | In dit artikel leest u waarom de krachtige driehoek van school-kerk-gezin zo belangrijk is. "Wanneer je uitgaat van dezelfde identiteit, zorgt dat voor eenheid in de opvoeding."

Voor opvoeders is het belangrijk om verbinding aan te gaan. Met andere opvoeders, maar ook met personen uit de omgeving die betrokken zijn bij de opvoeding van het kind. Het opvoeden is geen gemakkelijke taak. Veel opvoeders hebben vragen over de opvoeding. Dat geldt ook voor het onderwijs, zowel op school als in de kerk. Door het delen van kennis en ervaringen komen wij dichter bij elkaar te staan. Samen weten we immers meer dan alleen.

Krachtige driehoek

In een dit artikel over opvoeden kunt u lezen dat het belangrijk is om elkaar als vader en moeder tot steun te zijn. Ook dat het nodig is om soms (professionele) hulp in te schakelen om te voorkomen dat opvoedvragen en -zorgen tot (grote) problemen leiden.

Nu gaan we in op de zijden van de driehoek school-kerk-gezin die met elkaar verbonden zijn in de opvoeding van onze kinderen. Als er zorgen zijn in de opvoeding zullen ouders die gemakkelijker bespreken met iemand die dezelfde Bijbelse waarden en normen hanteert. Dat maakt de driehoek school-kerk-gezin zo krachtig. Wanneer je uitgaat van dezelfde identiteit, zorgt dat voor eenheid in de opvoeding.

We geven enkele voorbeelden hoe school, kerk en gezin kunnen samenwerken:

Voor ouders: Gesprekskringen

Opvoeders kunnen deelnemen aan de gesprekskringen ‘Schouder aan Schouder’ of gebruikmaken van de ‘Koffiemorgens‘. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding. Daarin staat de praktijk centraal. Denk aan vragen als ‘Hoe houd ik het gezellig tijdens de maaltijd?’ en ‘Waarom reageert mijn kind steeds zo boos?’ Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC Diensten leidt begeleiders op en ondersteunt hen.

Voor scholen: Jeugdondersteuner school (JOS)

Verder zijn er scholen die sinds enige tijd jeugdhulp op de basisschool inzetten. Zo kunt u als ouders laagdrempelig onderwerpen bespreken met een jeugdhulpverlener van onze achterban. Ook kunnen we als KOC Diensten tijdig kortdurende hulp bieden, zodat in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen kan worden. En mocht er toch specifieke begeleiding of behandeling nodig zijn, kan de jeugdhulpverlener snel contact leggen met een passende zorgaanbieder. Kortom: een jeugdhulpverlener op de basisschool is een laagdrempelige verbinding tussen leerkrachten en ouders die het welzijn van het kind zoeken.

Voor kerken: Toerusting

Als laatste voorbeeld noemen we de vorig jaar gehouden regiobijeenkomsten van KOC Diensten waarbij kerkenraden en hulpverleners hebben nagedacht over het thema ‘Snijvlak pastoraat en hulpverlening’. Hoe weten kerken en hulpverleners elkaar te vinden? Hoe kunnen zij elkaar versterken en waar ligt de grens tussen beide rollen? Het was waardevol om samen te zoeken naar mogelijkheden om gezinnen met zorgen te ondersteunen. Omdat het thema vanuit meerdere invalshoeken belicht werd (praktisch en pastoraal) konden deelnemers elkaar aanvullen en werd op deze wijze invulling gegeven aan de driehoek school-kerk-gezin.

Deze voorbeelden laten zien dat we elkaar als school, kerk en gezin nodig hebben. Hoeveel onzekerheid is er immers op dit gebied. Doen we het als ouders goed? Wat houdt het opvoeden ‘in de lering en vermaning des Heeren’ in (Éfeze 6:4)? Weet dat u niet alleen staat met deze vragen en zoek elkaar daarom op.

Middelen gebruiken in afhankelijkheid

We leven in een gebroken wereld. Doordat we in het paradijs afscheid genomen hebben van God en zelf als koning willen regeren, zijn we in zulke moeilijke omstandigheden gekomen. Dat is de oorzaak van alle moeite, leed en onzekerheid. We lezen in Markus 7:34 over de Heere Jezus: ‘En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij…’ Het gaat hier over het zuchten van de Heere Jezus toen de schare een dove tot Hem bracht. De kanttekeningen melden hierbij: ‘Namelijk uit medelijden over de ellende der mensen, waarvan deze man als een spiegel was.’

Het is noodzakelijk dat we onze hulp in de eerste plaats van de Heere verwachten. We lezen in het huwelijksformulier: ‘en dat Hij den getrouwden Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht.’ Van Zijn zegen zijn we afhankelijk, ook in de middelen die we gebruiken om elkaar in het dagelijkse leven te ondersteunen als school, kerk en gezin. ‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’ (Psalm 37:5). Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid de middelen te gebruiken. Tijdig hulp inschakelen kan lastig zijn, maar wel verstandig. Het is daarbij goed om vooraf na te gaan in hoeverre de hulp past bij de identiteit van het gezin.

Benieuwd wat KOC Diensten voor u kan betekenen? Kijk dan eens bij onze dienstverlening en/of neem contact op voor meer informatie!

Deze artikel is eerder gepubliceerd in o.a. De Wachter Sions en Kerkblad OGGiN. 

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugdhulp en leerlingbegeleiding
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

09 april 2024

Week van het Jonge Kind

Van 15 tot en met 19 april is het weer zover: de Week van het jonge kind. Dit initiatief wordt elk jaar in april vormgegeven om aandacht te geven aan kinderen van 0-7 jaar. Het doel? Bewust blijven kijken naar de opvoeding, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van kinderen in de eerste cruciale levensjaren.

Lees verder
09 april 2024

De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (3)

Ontdek het in de serie van 5 korte artikelen. Vandaag nummer 3: Volledig

Lees verder