Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Wat is de Competentiemeter

De Competentie Thermometer is een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (assessment) gericht op de functie van leerkracht of intern begeleider die gezamenlijk worden ingezet om daarmee objectief en relatief snel:

 • De kwaliteit van het handelen (functioneren) van een leerkracht of intern begeleider te beoordelen;
 • De aanwezige ontwikkelpotentie van die betreffende persoon voor de toekomst te bepalen.

En tevens (op basis van de uitkomst):

 • Concrete suggesties te doen over de richting en de vorm van de ontwikkeling van de betreffende leerkracht  of intern begeleider (ontwikkelingsgericht assessment);
 • (Indien gewenst) Een uitspraak te doen over de geschiktheid van de leerkracht of intern begeleider (geschiktheidsassessment).

Voor welke functies

De Competentie Thermometer is op dit moment beschikbaar voor de volgende functies:

 • Leerkracht Primair Onderwijs;
 • Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Onderzoeksmethoden

Een volledig afgenomen Competentie Thermometer bestaat uit de volgende onderzoeksmethoden

 • Observaties op de werkplek (klassenbezoek op basis van genormeerde observatielijst);
 • Gestructureerd interview (op basis van STAR methodiek vragen – criterium gericht interview);
 • Opvragen van gedocumenteerde bewijsstukken aan de deelnemer (steekproef);
 • 360⁰-feedback (met betrekking tot competenties);
 • Persoonlijkheidsvragenlijst (op basis van de ‘Big Five’ persoonlijkheidsdimensies);
 • Interessevragenlijst (op basis van een specifiek aan het onderwijs gerelateerde vragenlijst);
 • Capaciteitentest (algemene test op basis van cijfer- en figurenreeksen, taalopgaven en syllogismen);
 • Reflectie op het arbeidsverleden (analyse van het Curriculum Vitae of eventueel het Portfolio).

Afhankelijk van de situatie kan de assessor (degene die het onderzoek afneemt) eventueel besluiten slechts een aantal deelonderzoeken in te zetten bij een afname van de Competentie Thermometer, of aanvullend onderzoek te verrichten. De Competentie Thermometer is dus modulair in te zetten naar wens van degene die het onderzoek in gang zet.

Waar kan de Competentie Thermometer voor ingezet worden?

De Competentie Thermometer wordt momenteel onder andere ingezet bij de volgende vraagstukken:

 • Als hulpmiddel bij ontwikkeling van een medewerker;
 • Als beoordelingsinstrument;
 • Als bepaling van geschiktheid bij aanname van nieuw personeel;
 • Als invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (nul- en/of eindmeting);
 • Als uitgangspunt voor coaching.

Een volwaardig assessment zoals de Competentie Thermometer kan dus worden ingezet bij allerlei aspecten van het personeelsbeleid in de organisatie; instroom, doorstroom en uitstroom.

Hoe verloopt het afnameproces van de Competentie Thermometer?

Hoewel afwijkingen van deze werkwijze mogelijk zijn en ook in de praktijk voorkomen, worden voorafgaande aan de observatie in de klas meestal eerst de interessevragenlijst, de persoonlijkheidsvragenlijst en de 360⁰-feedback vragenlijst ingevuld. Deze gestandaardiseerde vragenlijsten worden door de leerkracht of intern begeleider zelf en de overige respondenten (collega’s en leidinggevende) online ingevuld, via een computer met internet aansluiting op de werkplek of thuis.

Vervolgens vindt in de regel de observatie in de klas (of op de werkplek) plaats en vervolgens worden direct aansluitend de capaciteitentest, het interview en de steekproef afgerond. De drie laatstgenoemde onderdelen vinden bij voorkeur plaats in een rustige ruimte op de school, nadat een vervanger de klas of groep eventueel heeft overgenomen.

Het gehele proces van afnemen neemt daarmee ruim een ochtend in beslag, exclusief het vooraf invullen van de vragenlijsten door de leraar.

Veelal zal de assessor er voor kiezen om direct de rapportage met de uitkomsten per onderdeel op te stellen en dezelfde middag na te bespreken. Het gehele proces kan in één werkdag worden afgerond en vraagt minder dan een werkdag aan tijd. Uiteraard kunnen hier ook andere keuzes in gemaakt worden, afhankelijk van de situatie.

Op welke wijze wordt er gerapporteerd?

Na afname van alle gewenste onderdelen van het assessment door de assessor bij de leraar wordt een rapportage opgesteld met daarin de volgende onderdelen:

 • Inleiding
 • Capaciteiten
 • Persoonlijkheid
 • Interesse
 • Competenties (o.b.v. observaties, interview, bewijsstukken en 360 graden feedback)
 • Aanbevelingen, vervolgtraject of conclusies

Beproefd observatie instrumenten

Het instrument is opgenomen in het overzicht van de PO-raad met beproefde observatie instrumenten ‘Wijzer over Zien en Kijken’.

Neem vrijblijvend contact met ons op om door te praten over mogelijkheden tot maatwerk.

 

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder