Professioneel waarderen ontwikkeling schoolleider

Als schoolleider leert  en ontwikkelt u in de dagelijkse beroepspraktijk. U kunt bij KOC terecht voor het (indien gewenst op locatie) professioneel laten waarderen van uw leer- en ontwikkeltraject. Dit in het kader van de herregistratie als schoolleider bij het schoolleidersregister PO. De ontwikkeling van de schoolleider rondom een schoolthema staat daarbij centraal.

Leren en ontwikkelen binnen de eigen schoolsituatie is zeker net zo waardevol als het leren en ontwikkelen via een externe opleiding en kan meegenomen worden voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. U laat aan de hand van leerervaringen en ontwikkelingen in uw eigen praktijk zien, dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt en de professioneel beoordelaar waardeert deze ontwikkeling door het toekennen van herregistratiepunten.

De vormen van leren en ontwikkelen die kunnen worden meegenomen binnen de te waarderen activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • een ontwikkeltraject / verbetertraject binnen de school;
 • intervisie met collega-schoolleiders;
 • het lezen van vakliteratuur;
 • een korte cursus volgen;
 • een congres bezoeken;
 • het volgen van een coachingstraject;
 • een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het gaat dus om alle activiteiten die bijdragen aan uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie.

U maakt zelf een inschatting of u zich in voldoende mate ontwikkeld hebt en daarbij professionaliseringsthema’s afgedekt hebt. Wanneer dat naar uw idee het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten waarderen door een professioneel beoordelaar.  De professioneel beoordelaar zal in contact met u nagaan welke professionaliseringsthema’s door uw ontwikkeling afgedekt worden. Per afgedekt professionaliseringsthema worden herregistratiepunten toegekend. Daarbij geldt dat er per thema óf 0 óf 10 punten worden toegekend.

Extra punten
De 10 punten voor een professionaliseringsthema worden toegekend op het moment dat de inhoud van het thema afgedekt is én er leren heeft plaatsgevonden op minimaal niveau 4 van de table of learning van Shulman. Wanneer de ontwikkeling van een schoolleider zich op niveau 5 van de table of Shulman bevindt, worden 10 punten extra punten toegekend aan het totaal aantal punten dat op basis van de inhoud van de ontwikkeling is toegekend.  Het hoogste niveau van de table of learning van Shulman is niveau 6. Als de ontwikkeling van de schoolleider dit niveau heeft bereikt, worden 20 punten extra toegekend aan het totaal aantal punten dat op basis van de inhoud van de ontwikkeling is toegekend.

KOC is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd voor het waarderen van uw ontwikkeling en kan daarbij nagaan in hoeverre de volgende professionaliseringsthema’s afgedekt zijn binnen die ontwikkeling:

 • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
 • Bedrijfsvoering
 • Educatief partnerschap met ouders
 • Human Resource Management in het onderwijs
 • Kwaliteitsmanagement
 • Leerbehoeften van individuele leerlingen
 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
 • Onderzoeksmatig werken
 • Persoonlijk leiderschap
 • Professionele leergemeenschappen
 • Samenwerken aan passend onderwijs
 • Samenwerken met de regio
 • Samenwerken met het bestuur
 • Transparantie en verantwoording
 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs
 • Wildcard

Werkwijze bij de waardering*
De gehanteerde werkwijze is als volgt:

 1. De schoolleider vraagt de waardering van de ontwikkeling aan door het invullen van het digitale aanmeldformulier.
 2. Er worden definitieve afspraken gemaakt over werkwijze en wederzijdse verwachtingen.
 3. De schoolleider vult een beknopt intakeformulier in.
 4. Op basis van het intakeformulier wordt bepaald met welk instrument de ontwikkeling in kaart gebracht wordt (mogelijkheden zijn: 360-graden feedback vragenlijst schoolleider van HRM-Force, individueel profiel van Management Drives of een gesprek met één of meerdere collega’s van de schoolleider. Mede afhankelijk van het aantal  en het type afgedekte professionaliseringsthema’s wordt bepaald met hoeveel collega’s een gesprek gevoerd zal worden).
 5. Het (digitale) instrument  (indien van toepassing) wordt door de schoolleider ingevuld.
 6. De schoolleider stuurt relevante documenten (bijvoorbeeld zijn portfolio) toe.
 7. Waarderingsgesprek (ongeveer 1,5 – 2 uur) op locatie (o.a. volgens de STARR-methodiek). de definitieve tijdsduur is mede afhankelijk van het aantal professionaliseringsthema’s dat afgedekt wordt.
 8. Na het waarderingsgesprek ontvangt u een certificaat met daarop aangegeven het totaal aantal toegekende herregistratiepunten. Dat certificaat kunt u uploaden bij het schoolleidersregisterPO.

* Geef a.u.b. in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier aan hoeveel professionaliseringsthema’s volgens u afgedekt worden door het door de professioneel beoordelaar te waarderen ontwikkeling(straject).

Aanvullend
Naast de waardering van uw ontwikkeltraject kunnen we u ook ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een portfolio, begeleiding in uw ontwikkeltraject en/of door het uitvoeren van een tussenmeting. Maatwerk is hierbij ons kenmerk. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Hoe groei ik (mee) in mijn rol als ib-er? Waar sta ik en hoe stevig sta ik in een sterk wisselende omgeving waarbij passend onderwijs centraal staat? Werkplekbegeleiding levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren. Een steun in de rug voor een sleutelfiguur in de school.

Lees verder