Werkplekanalyse IB-er

Hoe groei ik (mee) in mijn rol als ib-er? Waar sta ik en hoe stevig sta ik in een sterk wisselende omgeving waarbij passend onderwijs centraal staat? Werkplekbegeleiding levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren. Een steun in de rug voor een sleutelfiguur in de school.

Doel

Het versterken van het functioneren van de IB-er in de eigen context. De opbrengst is een (1) persoonlijk actieplan met concrete aanbevelingen voor ontwikkeling binnen de school in de huidige positie van ib-er en indien van toepassing een (2) conclusie voor de school voor wat betreft optimalisatie van de werkomgeving.

Werkwijze

De werkplekbegeleiding bestaat uit vijf componenten:
 1. Inventarisatie en situatieschets van de werkomgeving;
 2. Profielschets van de ib-er;
 3. Confrontatie van (1)werkomgeving en (2)profiel waaruit kansen en bedreigingen blijken;
 4. Aanbevelingen voor ontwikkelprogramma voor (school en) ib-er;
 5. Een coachingstraject; afhankelijk van de uitkomsten van 1-4 wordt hierin maatwerk geboden.
De eerste vier componenten omvatten zes dagdelen, waarvan vier op locatie.
 1. Gesprekken met ib-er, directeur en eventueel collega leerkracht of rt-er. Doel is zicht te krijgen op werkomgeving en de vormgeving van de taak en functie van ib-er binnen de school (op locatie). Afhankelijk van de vraag van de school wordt de focus gelegd op de inhoudelijk kennis of meer de context waarbinnen gewerkt wordt.
 2. Uitwerking en analyse van gesprekken en documenten; voorbereiden van vervolggesprekken;
 3. Diepte-interviews met ib-er, directeur en eventuele andere betrokken (op locatie). Doel is zicht te krijgen op persoonlijk functioneren van de ib-er in de gestelde positie; scherper beeld vormen van persoonlijkheidskenmerken, competenties en attitude (op locatie);
 4. Uitwerking diepte-interviews en analyse van persoonlijkheidsprofiel (managementdrives); opstellen van (concept) conclusies en aanbevelingen; voorbereiden van vervolggesprek;
 5. Eerste advies en coachingsgesprek n.a.v. de conceptrapportage. In hoeverre wordt het beeld herkend; welke ontwikkelmogelijkheden zijn aanwezig en zullen worden aangegrepen. Afstemming over eindrapportage (op locatie). De onderwijsadviseur maakt daarna het verslag definitief; de ib-er schrijft zelf de paragraaf ‘ontwikkelplan’;
 6. Een coachingsgesprek met persoonlijk ontwikkelplan van de ib-er als hoofdonderwerp. De onderwijsadviseur presenteert het definitieve verslag met aanbevelingen. Voor zover deze betrekking hebben op de school en de werkomgeving, kunnen met toestemming van de ib-er andere betrokkenen aanschuiven(op locatie).
Deze zes stappen geven voldoende bouwstenen voor een coachingstraject op maat. Mogelijk biedt het persoonlijk ontwikkelplan genoeg aanknopingspunten om de begeleiding snel af te bouwen of intern te regelen.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder