Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

De werkplekanalyse bestaat uit vier componenten:

 1. Inventarisatie en situatieschets van de werkomgeving;
 2. Profielschets van de ib-er;
 3. Confrontatie van (1)werkomgeving en (2)profiel waaruit kansen en bedreigingen blijken;
 4. Aanbevelingen voor ontwikkelprogramma voor (school en) ib-er.

Doel

Een onderzoek naar kansen en bedreigingen in het functioneren van de IBer. De opbrengst is een (1) persoonlijk actieplan met concrete aanbevelingen voor ontwikkeling binnen de school in de huidige positie van ib-er en indien van toepassing een (2) conclusie voor de school voor wat betreft optimalisatie van de werkomgeving.

Werkwijze

De werkplekanalyse omvat zes dagdelen, waarvan 4 op locatie:

 1. Gesprekken met ib-er, directeur en eventueel collega leerkracht of rt-er. Doel is zicht te krijgen op werkomgeving en de vormgeving van de taak en functie van ib-er binnen de school (op locatie).
 2. Uitwerking en analyse van gesprekken en documenten; voorbereiden van vervolggesprekken;
 3. Diepte-interviews met ib-er, directeur en eventuele andere betrokken (op locatie). Doel is zicht te krijgen op persoonlijk functioneren van de ib-er in de gestelde positie; scherper beeld vormen van persoonlijkheidskenmerken, competenties en attitude (op locatie);
 4. Uitwerking diepte-interviews en analyse van persoonlijkheidsprofiel (managementdrives); opstellen van (concept) conclusies en aanbevelingen; voorbereiden van vervolggesprek;
 5. Eerste advies en coachingsgesprek n.a.v. de conceptrapportage. In hoeverre wordt het beeld herkend; welke ontwikkelmogelijkheden zijn aanwezig en zullen worden aangegrepen. Afstemming over eindrapportage (op locatie). De onderwijsadviseur maakt daarna het verslag definitief; de ib-er schrijft zelf de paragraaf ‘ontwikkelplan’;
 6. Een coachingsgesprek met persoonlijk ontwikkelplan van de ib-er als hoofdonderwerp. De onderwijsadviseur presenteert het definitieve verslag met aanbevelingen. Voor zover deze betrekking hebben op de school en de werkomgeving, kunnen met toestemming van de ib-er andere betrokkenen aanschuiven(op locatie).
Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder